ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpis, zmiana wpisu i wykreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdówDrukuj informacjęSprawa: Wpis, zmiana wpisu i wykreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Szczegóły informacji

Wpis, zmiana wpisu i wykreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2021-09-14 09:49:41

Termin załatwienia

do 7 dni

Osoba kontaktowa

Główny specjalista Ewa Karczewska

Miejsce załatwienia

ul. Henryka Sienkiewicza 1, II piętro, pokój 210

Telefon kontaktowy

89 624 70 53

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Osobiście lub przez pełnomocnika

Miejsce odbioru

ul. Henryka Sienkiewicza 1, II piętro, pokój 210

Wymagane Dokumenty

    1. Wniosek zawierający następujące dane:
 • firmę przedsiębiorcy,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz NIP, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy,
 • adres stacji kontroli pojazdów,
 • zakres badań,
 • imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień,
    2. Stosowne oświadczenie, którego treść określa ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 83a ust. 4 i 5;
    3. Potwierdzenie wniesienia opłaty;
    4. Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Czas realizacji

do 7 dni

Opłaty

 • 412 zł opłata skarbowa – dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o ruchu drogowym,
 • 206 zł opata skarbowa – rozszerzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej,
 • 17 zł opata skarbowa - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego.

Uwagi

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.
Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca który:
 1. posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej,
 4. posiada wyposażenie kontrolno – pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,
 5. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów; poświadczenie to wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego,
 6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.
 
Dodatkowe informacje:
Starosta wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:
 1. złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 83a ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym,
 2. nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starostę terminie,
 3. rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.
 
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć informację o wszelkich zmianach danych wymienionych we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40 poz. 275 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2261 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. z 2004 Nr 223 poz. 2264).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony