ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Petycje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji w Starostwie Powiatowym w Szczytnie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195)
 
Przedmiot petycji:
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia
rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia
zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących
się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Forma złożenia petycji:
Petycję można złożyć:
 • w formie pisemnej w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Szczytnie pokój nr 214 w godzinach od 730 do 1530 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli
podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów –
przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja powinna zawierać:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;
 • jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji;
 • pisemną zgodę na złożenie petycji w przypadku, gdy petycja składana jest w interesie podmiotu trzeciego;
 • imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania lub siedzibę, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego, w którego imieniu składana jest petycja.
Tryb rozpatrywania petycji:
 • petycję złożoną anonimowo pozostawia się bez rozpatrzenia;
 • jeżeli Starosta Szczycieński jest niewłaściwy do rozpatrywania petycji, przesyła niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję;
 • o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma;
 • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Szczytnie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji;
 • podmiot rozpatrujący petycję gdy stwierdzi braki formalne, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji;
 • petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia (w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu);
 • Starosta Szczycieński zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Opłaty:
Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Dąbrowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Dąbrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-15 11:40:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Dudo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-15 11:46:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-24 13:20:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23369 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »