ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Dokonanie wpisu do ewidencji placówki niepublicznej

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej

Dopisanie małżonka do dowodu rejestracyjnego

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Instruktorzy i wykładowcy - przedłużenie, wymiana, wtórnik legitymacji

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Instruktorzy i wykładowcy - wpis do ewidencji

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej

Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu rolnego (dożywotnie użytkowanie) lub gruntu pod budynkiem z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Postępowanie w przypadku przekroczenia przez kierowcę liczby 24 punktów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę.

Wydział Architektury i Budownictwa

Pozwolenie na przeprowadzanie zbiórki publicznej na obszarze powiatu llub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę

Wydział Organizacyjny

Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby

Wydział Architektury i Budownictwa

Przyjęcie zgłoszeń na roboty geodezyjno-kartograficzne, wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczep i założenie instalacji gazowej

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków z budżetu państwa na odnowienie lub przebudowę drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Przyznawanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Przyznawanie właścicielom lub użytkownikom wieczystym gruntów środków z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Rejestracja pojazdu / rejestracja czasowa pojazdu

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Szczycieńskiego

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania: 1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górnicza nie przekracza 2 ha, 2) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, 3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Ustalanie wysokości czynszu dzierżawnego dla obwodów łowieckich polnych.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Uzyskanie uprawnień diagnosty

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Szczycieńskiego.

Wydział Organizacyjny

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzający wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wydział Organizacyjny

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Organizacyjny

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wydział Organizacyjny

Wpis do rejestru przedsiębiorców i podmiotów prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wpis w prawie jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (kod 95)

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wpis, zmiana wpisu i wykreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wydanie dziennika budowy

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy lub rozszerzenie kategorii - profil kandydata na kierowcę (PKK)

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wydanie prawa jazdy w przypadku upływu terminu ważności poprzedniego dokumentu - przedłużenie terminu ważności prawa jazdy

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wydanie prawa jazdy w przypadku zmiany danych

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wydanie wtórnika prawa jazdy (w przypadku utraty lub zniszczenia)

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział Organizacyjny

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, w przypadkach losowych.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wydawanie kart łowiectwa podwodnego.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wydawanie kart wędkarskich

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wydawanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne, powstających w związku z eksploatacją instalacji.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wydawanie wypisów i wyrysów, kopii map oraz zaświadczeń z operatu ewidencyjnego

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydawanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis badań technicznych

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie krajowe prawo jazdy

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wyrejestrowanie pojazdu

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Wywłaszczanie nieruchomości(dotyczy celów publicznych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomości)

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalnego jednorodzinnego

Wydział Architektury i Budownictwa

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Zezwolenie na przywóz zwłok z zagranicy

Wydział Organizacyjny

Zgłoszenie budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Wydział Architektury i Budownictwa

Zgłoszenie i rejestracja placówki niepublicznej

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej

Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Zgłoszenie o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego

Wydział Architektury i Budownictwa

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wydział Architektury i Budownictwa

Zwrot dowodu rejestracyjnego

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg