ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przetarg na remont pokoi biurowych Starostwa PowiatowegoDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przetarg na remont pokoi biurowych Starostwa Powiatowego

Szczegóły informacji

Przetarg na remont pokoi biurowych Starostwa Powiatowego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zarząd Powiatu Szczycieńskiego

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 37637-2008

Termin składania ofert / wniosków: 2008-03-17 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2008-03-17 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, pokój nr A 03

Ogłoszono dnia: 2008-02-25 przez Robert Rafalski

Treść:

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: Rg 3431/4/08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY:

I.1) Nazwa, adres:
Nazwa: Zarząd Powiatu Szczycieńskiego
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 1
Miejscowość: Szczytno
Kod pocztowy: 12-100
Województwo: Warmińsko-Mazurskie
Tel:  ( 089) 624 70 31,     Fax : ( 089) 624 3036        

Adres strony internetowej zamawiającego : www.powiat.szczytno.pl
Adres strony  internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów ( jeżeli dotyczy):

I.2) Rodzaj Zamawiającego:
Administracja Samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest remont pokoi biurowych Starostwa Powiatowego w budynku Ratusza w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 1 - Kod CPV 45453000-7.
               
II.1.2) Rodzaj zamówienia
 roboty budowlane
 nie przysługuje odwołanie

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont pokoi biurowych Starostwa Powiatowego w budynku Ratusza w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 1 - Kod CPV 45453000-7.
Roboty remontowe obejmują wykonanie  następujących prac:
1. Pokój nr 05A Wydział Organizacyjny Informatyk:
- zdjęcie istniejących okładzin ściennych, rozebranie  posadzki, wydzielenie pomieszczenia serwerowni, wykonanie wentylacji grawitacyjnej, montaż klimatyzatora, ułożenie instalacji elektrycznej, wykonanie posadzki, malowanie ścian i sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej,
2. Pokój nr 205 A – salka konferencyjna:
- wydzielenie pomieszczenia na archiwum, ułożenie instalacji elektrycznej, wymiana istniejącego grzejnika c.o., wykonanie wentylacji grawitacyjnej, malowanie ścian i sufitów, montaż mebli w pomieszczeniu archiwum,
3. Pokój nr 203 A Wydział Edukacji:
- malowanie ścian i sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie i odnowienie istniejącej posadzki, wykonanie wentylacji grawitacyjnej.
4. Pokój nr 201 Wydział Organizacyjny  Kadry:
- malowanie ścian i sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie istniejącej posadzki i ułożenie wykładziny, wykonanie wentylacji grawitacyjnej, wymiana grzejnika c.o.
5.   Pokój nr 203 i 204 - Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg:
- rozebranie ścianek działowych, wymiana posadzki, wymiana stolarki okiennej, wykonanie wentylacji grawitacyjnej, ułożenie instalacji elektrycznej, malowanie ścian i sufitów, montaż mebli,

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień ( CPV), Słownik Główny
Główny przedmiot:  45453000-7.

II.1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Okres w miesiącach : 3.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
Informacje na temat wadium                                       PLN

III.2) Warunki udziału:

Opis warunków udziału w postępowaniu ora opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami do pracy przy zabytkach nieruchomych lub uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń, z udokumentowaną co najmniej 2 letnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanej na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach: instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych, które są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, z załączonymi kserokopiami dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia budowlane i są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Należy wskazać: osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami do pracy przy zabytkach nieruchomych lub uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń, z załączeniem dokumentów potwierdzających co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, wpisanej na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach: instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych, które są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
6. harmonogram rzeczowo-finansowy remontu określający elementy i terminy realizacji robót oraz wynagrodzenie brutto.
7. zaparafowany projekt umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

IV.2.) KRYTERIA OCENY OFERT:
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena

Kryteria:
Cena                100%

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna  specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.szczytno-sp.bip-wm.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, pok. Nr 03 A.
 
IV.3.2)  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiających przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania  tego opisu:

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Data:  17/03/2008              Godzina: 10:00
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, pokój nr A 03.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach 30 od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie

Data zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w BZP:  25/02/2008

« powrót do poprzedniej strony