ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-23 11:26:03 przez Marek Dudo

Akapit nr - brak tytułu

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://bip.powiatszczycienski.pl

Starostwo Powiatowe w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-05-30.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - http://checkers.eiii.eu

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bolesław Woźniak,

<e-mail>

. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 624 70 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno Do budynku prowadzą 3 wejścia. Do wejścia głównego oraz bocznych prowadzą schody. Wejście główne posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dostępna jest wyłącznie kondygnacja zlokalizowana na parterze. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dzwonka umieszczonego przed wejściem do budynku lub z informacji w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie zlokalizowanego na parterze pierwszej kondygnacji budynku. Biuro Podawcze oraz Wydziały Starostwa Powiatowego w Szczytnie od strony wejścia głównego zlokalizowane są na drugim piętrze budynku. Dla osób na wózkach dostępna jest tylko kondygnacja zlokalizowana na parterze budynku gdzie nie ma komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego. W budynku nie ma windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny kierować się do najbliższego pokoju gdzie zostanie wezwany odpowiedni urzędnik. Toalety znajdują się na pierwszym i drugim piętrze budynku. Nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na teren przed budynkiem dostępny jest wyłącznie dla osób niepełnosprawnych po uprzednim zgłoszeniu przez domofon zlokalizowany po lewej stronie na ścianie korytarza przed wjazdem na dziedziniec. Do budynku i pomieszczeń Starostwa Powiatowego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Starostwie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących W Biurze Podawczym i w innych Wydziałach można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

« powrót do poprzedniej strony