ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zezwolenie na przywóz zwłok z zagranicy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Organizacyjny

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 12:03:50

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 3 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Osoba kontaktowa

Aleksandra Napiwodzka

Miejsce załatwienia

Wydział Organizacyjny, pokój 214

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 27

Adres e-mail

Sposób załatwienia

1.    Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
      1.    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
      2.    Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.
1.    W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Miejsce odbioru

1.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
      1.    Poprzez pocztę tradycyjną.
      2.    Osobiście w siedzibie urzędu.
2.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Wymagane Dokumenty

1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
3.    W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu następujących chorób zakaźnych: cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne.
Dokument powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
4.    Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Czas realizacji

Niezwłocznie wydawana jest decyzja o wydaniu pozwolenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa lub decyzja o odmowie wydania ww. pozwolenia.

Opłaty

Decyzja jest wolna od opłaty skarbowej – część III, poz. 44, pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Uwagi

1.    Wnioskodawcą może być najbliższa oraz pozostała rodzina osoby zmarłej:
      1.    Pozostały małżonek(ka).
      2.    Krewni zstępni.
      3.    krewni wstępni.
      4.    Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa.
      5.    Powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
      6.    Pełnomocnik wskazany przez osoby wymienione w punkcie 1-6.
2.    Prawo pochowania zwłok przysługuje również:
      1.    Właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych - w przypadku osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej.
      2.    Organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym - w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa. 
      3.    Osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
Ww. osoby, instytucje i organy państwowe są również uprawnione do wnioskowania o sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa.
3.    Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne:
     1.    Być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie.
     2.    Posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich.
     3.    Posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu.
      4.    Posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie   
      środków dezynfekujących.
      5.    Posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekujących, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.
Powyższe wymogi stosuje się odpowiednio do środków transportu kolejowego, lotniczego i wodnego.
4.    Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
5.    Punkty 3 i 4 nie mają zastosowania do przewozu zwłok albo szczątków ludzkich środkami transportu Sił Zbrojnych RP.
6.    Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.
7.    Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2011r. Nr 144 poz. 853 ze zmianami.)
2.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1866 ze zminami)

Załączniki