ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych

Data udostępnienia: 2019-03-08

Ogłoszono dnia: 2019-03-08 przez Izabela Tańska

Termin składania dokumentów: 2019-03-20 15:30:00

Nr ogłoszenia: 2/2019

Zlecający: Starosta Szczycieński

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe (o kierunku: administracja, ekonomia lub pokrewne)
 
b. Wymagania dodatkowe:
 • ukończenie dodatkowych kursów związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji ze środków unijnych, zarządzania finansami unijnymi, prawa zamówień publicznych,
 • aktualna wiedza z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji ze środków europejskich
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja na lata 2014-2020,
 • udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu dotacji (mile widziane referencje lub wykazanie posiadanego doświadczenia w formie oświadczenia),
 • udokumentowane doświadczenie i sukcesy w przeprowadzaniu projektów (mile widziane lub referencje wykazanie posiadanego doświadczenia w formie oświadczenia),
 • umiejętność samodzielnej realizacji zadań i organizowania czasu pracy,
 • otwartość i odwaga do podejmowani wyzwań,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • umiejętności analityczne,
 • systematyczność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, wytrwałość, komunikatywność,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Wyszukiwanie możliwości pozyskania funduszy unijnych i krajowych na projekty rozwojowe Powiatu Szczycieńskiego;
 • Samodzielne i skuteczne przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie projektów;
 • Zarządzanie projektami: koordynacja i monitoring realizacji projektów;
 • Rozliczanie projektów (przygotowywanie sprawozdań, raportów, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń);
 • Bieżący kontakt z instytucjami wdrażającymi środki pomocowe;
 • Opracowywanie programów rozwoju powiatu;
 • Monitorowanie i przygotowywanie sprawozdań z programów i planów dot. Rozwoju powiatu oraz ich aktualizacja;
 • Analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Powiatu Szczycieńskiego;
 • Przyjmowanie, opiniowanie i przedstawianie wniosków dotyczących ofert kontrahentów krajowych i zagranicznych w sprawie inicjatyw gospodarczych;
 • Promocja gospodarcza Powiatu;
 • Realizacja dostaw, usług i robót budowlanych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz z Zarządzeniem nr 31/2017 Starosty Szczycieńskiego z dnia 06.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro z późn. zm.
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych do 30.000 euro.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w budynku i poza nim. Budynek II piętrowy, brak windy.
Poruszanie się drogami komunikacyjnymi wewnątrz budynku: korytarze, klatki schodowe, schody. Poruszanie się między poszczególnymi lokalizacjami Starostwa Powiatowego. Wyjazdy służbowe, delegacje, szkolenia. Bezpieczne warunki pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Szczytnie w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze, wynosił co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kwestionariusz osobowy;
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • zaświadczenie lekarskie,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i o toczących się postępowaniach karnych ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 • oświadczenie w przedmiocie przetwarzania danych osobowych,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (ukończone kursy i szkolenia)
 • mile widziane referencje,
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-20 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych” należy składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, II piętro pokój 214, w terminie do dnia 20 marca 2019 r. do godz. 15³º, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).
 
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Szczytnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu zostaną o tym powiadomieni indywidualnie.
 
c. Miejsce:
Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, II piętro pokój 214.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Tańska Data wytworzenia informacji: 2019-03-08
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tańska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-08 10:01:19
Wprowadził informację do BIP: Marek Dudo Data udostępnienia informacji: 2019-03-08 10:05:32
Osoba, która zmieniła informację: Marek Dudo Data ostatniej zmiany: 2019-04-08 13:57:14
Artykuł był wyświetlony: 446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu