ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2016Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Zarząd Powiatu w Szczytnie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie ul. Adama Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno

Miejsce pracy: Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Jednostka organizacyjna powiatu

Data udostępnienia: 2016-06-20

Ogłoszono dnia: 2016-06-20 przez Zarząd Powiatu w Szczytnie

Termin składania dokumentów: 2016-07-04 15:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2016

Zlecający: Zarząd Powiatu w Szczytnie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzaj publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 ze zm.) tj.:
 
 1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia następujące wymagania:
 1. ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
 2. posiada studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy na dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:
- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
- w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 5. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.),
 6. ponadto złożył oświadczenie lustracyjne, lub informacje o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z art.. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 165, poz. 1171) – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.
 1. Jest osobą nie będącą nauczycielem i spełnia następujące wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej:
 2. ukończyła studia magisterskie;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w tym, co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. b, e, g, i.

V. Wymagane dokumenty:

2. Oferta kandydata przystępującego do konkursu powinna zawierać:
 
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
 1. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
 2. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego,
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.168);
 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1398 oraz z 2013 r., poz. 178) – w przypadku kandydata przystępującego do konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły;
 8. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 9. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 11. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
 12. oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-07-04 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, pokój 217 – BIURO PODAWCZE - II piętro z dopiskiem ”Nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie” w terminie do dnia 04 lipca 2016 r. (14 dni od ogłoszenia).
Osoby, które złożą ofertę zostaną powiadomione pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szczytnie oraz na tablicy informacyjnej Starostwa.
Informacji w sprawie naboru udziela Pani Ewa Maria Nasiadko – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej - tel. (089) 624 70 34.
 
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

VII. Informacje dodatkowe:

3. Etapy konkursu:
I etap: weryfikacja dokumentów pod kątem spełnienia kryteriów określonych w ogłoszeniu,
 
Komisja, na podstawie złożonej oferty, podejmuje uchwalę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. Uchwała zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decydujący należy do Przewodniczącego Komisji.
Komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, jeżeli:
- oferta została złożona po terminie;
- oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu
- z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu konkursu.
II etap: ocena merytoryczna kandydatów na podstawie rozmów kwalifikacyjnych dotyczących zagadnień zawartych w koncepcji funkcjonowania Zespołu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu w Szczytnie
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu w Szczytnie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-20 15:18:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Dudo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-20 15:18:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-02 09:03:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4407 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony