ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie

Status: ogłoszony

Tryb: na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Powiat Szczycieński

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2021-11-25 10:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-11-25 10:45:00

Ogłoszono dnia: 2021-11-15 przez

Treść:

Nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie

Numer ogłoszenia w BZP: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00268303/01 z dnia 2021-11-15
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.powiatszczycienski.pl
 
Komunikacja Zamawiający-Wykonawca, Z WYJĄTKIEM SKŁADANIA OFERT, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu adresu: zampubl@powiat.szczytno.pl
SKŁADANIE OFERT odbywa się drogą elektroniczną. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty lub wniosku” dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na  miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal

Szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale II SWZ: STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA oraz w Rozdziale VI SWZ: INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.
 
Termin składania ofert: 25.11.2021, godz. 10:30
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty lub wniosku” dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na  miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal
 
Termin otwarcia ofert: 25.11.2021, godz. 10:45
Termin związania ofertą: do 24.12.2021

Załączniki