ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 129, obręb Rusek Wielki, gmina PasymDrukuj informację Zamówienie publiczne: Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 129, obręb Rusek Wielki, gmina Pasym

Szczegóły informacji

Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 129, obręb Rusek Wielki, gmina Pasym

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Zamawiający: Starosta Szczycieński

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: brak

Termin składania ofert / wniosków: 2008-05-12 23:59:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2008-05-15 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: pokój nr 6A Starostwa Powiatowego w Szczytnie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2008-04-09 przez Robert Rafalski

Treść:

Znak: GG.7012/19/07                                                                                                                                                                                                                  Szczytno, dnia 09.04.2008 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108)  Starosta Szczycieński reprezentujący Skarb Państwa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na n/w nieruchomość:

 

 

L.p.

 

Oznaczenie nieruchomości

 

 

 

Pow.   

w m2

 

 

 

Opis                  i położenie nieruchomości

Przeznaczenie w byłym planie ogólnym zagospodarowania gminy

 

 

 

Cena wywoławcza  

w zł

 

 

 

 

 

 

Wadium

 

 

 

Forma zbycia nieruchomości

 

 

 

 

UWAGI

 

 

 

nr KW

 

 

nr działki

 

 

Oznaczenie nieruchomości                w ewidencji gruntów        i budynków

 

 

1.

 

45974

 

129

 

800

działka niezabudowana

obręb Rusek Wielki

gmina Pasym

Cele mieszkalno            – usługowe;

brak aktualnego planu

 

22.000,00

 

2.200,00

 

Własność

 

brak

 

Ł – użytki rolne

(łąki trwałe)

Lz – grunty zadrzewione                   i zakrzewione

 

 

Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 15.05.2008 roku o godz. 12.00 w pokoju nr 6A Starostwa Powiatowego w Szczytnie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Opis nieruchomości: Działka nr 129 położona jest w miejscowości Rusek Wielki, gmina Pasym, około 8 km od miasta Pasym (ośrodek  gminny). Położona jest na obrzeżach, bezpośrednio nad brzegiem Jeziora Ruskiego (zbiornik wodny

o powierzchni około 60 hektarów o rozwiniętej linii brzegowej). Dojazd do działki drogą asfaltową, powierzchnia działki płaska, kształt regularny (prostokątny). Grunt nie jest obecnie zagospodarowany, linia brzegowa zakrzaczona. Nieruchomość nie jest uzbrojona w instalacje techniczne, istnieje możliwość doprowadzenia niezbędnych mediów (energia i woda). Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa mieszkalno – letniskowa oraz grunty rolne.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do wpłaty wadium w terminie do dnia 12.05.2008 r. na konto 33-8838-0005-2001-0000-0589-0005 Bank Spółdzielczy Szczytno z dopiskiem wadium-Rusek Wielki.

Forma wnoszenia wadium w pieniądzu.


                        W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet wpłaty za kupno nieruchomości. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym terminie, wówczas odstępujemy od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone. Starosta Szczycieński zgodnie z zapisem art. 38    ust. 4 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z roku 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

            W księdze wieczystej nr 45974 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości brak wpisów dotyczących ciężarów, obciążeń i hipotek.

            W stosunku do przedmiotowej nieruchomości nie występują zobowiązania i roszczenia wobec osób trzecich oraz obciążenia i hipoteki.

« powrót do poprzedniej strony