ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w SzczytnieDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczytnie

Szczegóły informacji

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczytnie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Powiat Szczycieński

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 227803-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-12-09 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-12-09 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, pokój nr A 03.

Ogłoszono dnia: 2009-12-02 przez Joanna Bober Durda

Treść:

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: Rg 3431/11/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY:

I.1) Nazwa, adres:
Nazwa: Zarząd Powiatu Szczycieńskiego
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 1
Miejscowość: Szczytno
Kod pocztowy: 12-100
Województwo: Warmińsko-Mazurskie
Tel:  (089) 624 70 31,     Fax : (089) 624 70 31        

Adres strony internetowej zamawiającego : bip.warmia.mazury.pl/powiat_szczycieński
Adres strony  internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

I.2) Rodzaj Zamawiającego:
Administracja Samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczytnie.  Kod CPV 44423400-5 (Znaki  i podobne elementy):
1.    samochodowych wszystkich wzorów (jednorzędowych i dwurzędowych, zwyczajnych,    tymczasowych, indywidualnych, zabytkowych),
2.    motocyklowych, ciągnikowych, motorowerowych wszystkich wzorów (zwyczajne, tymczasowe, indywidualne, zabytkowe),
3.    tablic do przyczep (jednorzędowe i dwurzędowe),
4.    wtórników tablic rejestracyjnych,
w ilości maksymalnej do 13.000,00 sztuk, zgodnych ze wzorem tablic określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji   i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z późn. zm.).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
 
 II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczytnie. 
Kod CPV 44423400-5:
1. samochodowych wszystkich wzorów (jednorzędowych i dwurzędowych, zwyczajnych,     tymczasowych, indywidualnych, zabytkowych),
2. motocyklowych, ciągnikowych, motorowerowych wszystkich wzorów (zwyczajne, tymczasowe, indywidualne, zabytkowe),
3.    tablic do przyczep (jednorzędowe i dwurzędowe),
4.    wtórników tablic rejestracyjnych,
w ilości maksymalnej do 13.000,00 sztuk, zgodnych ze wzorem tablic określonych  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji    i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z późn. zm.).


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV), Słownik Główny
Główny przedmiot: Kod CPV 44423400-5

II.1.5.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:  Tak

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
         Termin zakończenia do dnia  31.12.2010 r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
Informacje na temat wadium: zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) Warunki udziału:

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
- posiadają zezwolenie właściwego Wojewody lub Marszałka Województwa na produkcje tablic rejestracyjnych,
 - posiadają Certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego uprawniający do produkcji tablic rejestracyjnych.
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy poprzez nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:
1.    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.    oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3.    kserokopię zezwolenia właściwego Wojewody lub Marszałka na produkcję tablic rejestracyjnych,
4.    kserokopię Certyfikatu Instytutu Transportu Samochodowego uprawniającego               
 
do produkcji tablic rejestracyjnych,
5.    zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6.    zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca     nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.    zaparafowany projekt umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

IV.2.) KRYTERIA OCENY OFERT:
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena

Kryteria:
Cena                100%

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna  specyfikacja istotnych warunków zamówienia : biptest.warmia.mazury.pl/powiat_szczycienski
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno,
pok. Nr 03 A.
 
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym  lub informacja o sposobie uzyskania  tego opisu:

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Data:  09.12.2009 r.              Godzina: 10.00
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, pokój nr A 03.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach 30 od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna  (jeżeli dotyczy):

IV.3.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

IV.3.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy):

IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy):

IV.3.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy):

IV.3.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej   (jeżeli dotyczy):

IV.3.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie

Data zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w BZP:  01.12.2009r.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony