ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie, dostawę i montaż materiałów informacyjno-promocyjnychDrukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie, dostawę i montaż materiałów informacyjno-promocyjnych

Szczegóły informacji

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie, dostawę i montaż materiałów informacyjno-promocyjnych

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Zaproszenie do złożenia oferty

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Powiat Szczycieński

Nr UZP: ..

Ogłoszono dnia: 2013-08-29 przez Anna Frydrych

Treść:

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na wykonanie, dostawę i montaż materiałów informacyjno-promocyjnych


Nasz znak: Rg.272.11.2013                                                                        Szczytno, dnia 28.08.2013 r.


Powiat Szczycieński zaprasza do złożenia oferty cenowej (w formie ryczałtu) na wykonanie, dostawę i montaż materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Beneficjentem projektu jest Powiat Szczycieński. Kod CPV: 79342200-5
i CPV 79823000-9.

I. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia zawiera załącznik Nr 1 do zaproszenia.
Zamawiający wymaga, aby materiały informacyjno – promocyjne były wysokiej jakości, fabrycznie nowe, kompletne, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowe do użytku.


II.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

III. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  przedkłada:
1.   dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert. 
2.   Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w który wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem  samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

IV. Termin realizacji przedmiotu umowy

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 14 dni od podpisania umowy.


V. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia uwzględniające doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, np. koszty dojazdów, montażu tablicy pamiątkowej. Wykonawcy nie będzie przysługiwało podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN, do dwóch miejsc po przecinku
i powinna zawierać podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów na dzień złożenia oferty.

VI. Sposób i miejsce złożenia oferty

1. Oferta powinna być czytelna, podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną
w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
2. Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać dane mocodawców, pełnomocnika, zakres umocowania, datę udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem występującym jako reprezentant pozostałych.
4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta
na wykonanie, dostawę i montaż materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”  w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe
w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, pok.214 (biuro podawcze), II piętro, do dnia 09.09.2013 r. do godz. 10.00.
5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%
6. Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia : Joanna Agata Popielarz – Dzielińska,
tel. 89 624 70 37 e-mail : inwestycje@powiat.szczytno.pl
7. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty na piśmie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Frydrych
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-08-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Frydrych
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-28 10:22:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Dudo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-28 10:31:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-16 11:50:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2880 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony