ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na przeprowadzenie usługi audytuDrukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na przeprowadzenie usługi audytu

Szczegóły informacji

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na przeprowadzenie usługi audytu

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Zaproszenie do złożenia oferty

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Powiat Szczycieński

Nr UZP: nie dotyczy

Ogłoszono dnia: 2015-09-16 przez Anna Frydrych

Treść:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na przeprowadzenie usługi audytu
 
Szczytno, dnia 16.09.2015 r.
Nasz znak: Rg.272.5.2015
 
 
Powiat Szczycieński zaprasza do złożenia oferty cenowej (w formie ryczałtu) na wykonanie czterech końcowych audytów zewnętrznych dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013:
 
A.Oś 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna:
 1. „Przebudowa dróg powiatowych: ulicy Konopnickiej (nr 4119N) i ulicy Leyka (nr 4126N)" - całkowita wartość projektu: 8 310 376,32 zł;
 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 N odcinek Krzywonoga - Michałki" - całkowita wartość projektu: 2 143 477,59 zł;
 3. „Przebudowa drogi Rudka – Małdaniec – Piecuchy – Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego” - całkowita wartość projektu: 6 435  310,58 zł;
B. Oś 3 Infrastruktura społeczna:
 1. „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie”- całkowita wartość projektu: 7 460 148,63 zł.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Beneficjentem projektu jest Powiat Szczycieński. Kod CPV 79.21.20.00-3.
 
I.Opis przedmiotu zamówienia.
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi: czterech końcowych audytów zewnętrznych dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013:
 1. A.Oś 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna:
 2. „Przebudowa dróg powiatowych: ulicy Konopnickiej (nr 4119N) i ulicy Leyka (nr 4126N)" - całkowita wartość projektu: 8 310 376,32 zł;
 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 N odcinek Krzywonoga - Michałki" - całkowita wartość projektu: 2 143 477,59 zł;
 4. „Przebudowa drogi Rudka – Małdaniec – Piecuchy – Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego” - całkowita wartość projektu: 6 435  310,58 zł;
B. Oś 3 Infrastruktura społeczna:
„Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie”- całkowita wartość projektu: 7 460 148,63 zł.
 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia i dostarczenia Zamawiającemu czterech raportów końcowych wraz z czteroma opiniami zawierającymi wnioski z audytów .
 
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 
Końcowy audyt zewnętrzny to ogół działań prowadzonych przez podmiot zewnętrzny, niezależny od Beneficjenta, skutkujący uzyskaniem obiektywnej i niezależnej oceny realizacji projektów pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.
Audyt zewnętrzny winien prowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanymi projektami. Stwierdzenie wiarygodności danych winno mieć charakter bezpośredni (polegający np. na badaniu ksiąg rachunkowych).
Efektem przeprowadzonych czterech audytów jest sporządzenie przez niezależnego wykonawcę czterech końcowych audytów zewnętrznych oraz wydanie czterech opinii w ww. zakresie.
Usługa powinna być przeprowadzona zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.
Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie.
Podczas audytu powinny zostać zweryfikowane wszystkie poniesione wydatki, pozwalające wykonawcy końcowego audytu zewnętrznego wydać wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie.
 
Audyt zewnętrzny powinien obejmować następujące obszary:
 
1) Gotowość organizacyjna Beneficjenta obejmuje m.in.:
 1. ocenę wielkości i przygotowania kadr,
 2. identyfikację zadań wrażliwych (przede wszystkim dokonywanie wyboru wykonawców/dostawców, zawieranie umów, odbiór robót, dostaw i usług, zatwierdzanie faktur do wypłaty, dokonywanie płatności, księgowanie operacji finansowych),
 3. ocenę podziału zadań w projekcie, w tym rozdziału kluczowych funkcji,
 4. sprawdzenie istnienia i jakości pisemnych procedur postępowania oraz wzorów dokumentów.
 
2) Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym obejmuje m.in.:
 1. sprawdzenie, czy opracowane przez Beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji,
 2. sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne Beneficjenta gwarantują rzetelność wniosków
  o płatność oraz ich zgodność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową,
 3. badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, oraz z zapisami
  w ewidencji księgowej oraz treścią dokumentów źródłowych, posiadanie wyodrębnionej ewidencji księgowej),
 4. sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność z wnioskiem
  i umową o dofinansowanie,
 5. ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych wydatków (faktycznie poniesione, zasadne, celowe, oszczędne, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, nieodbiegające od cen w regionie, przekazane na rachunki wykonawców wskazane w umowach),
 6. kontrolę formalną faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami,
 7. sprawdzenie zapewnienie przez Beneficjenta wkładu własnego,
 8. weryfikowanie kwalifikowalności poniesionych wydatków (na reprezentatywnej próbie oryginałów dokumentów księgowych wykazujących ich poniesienie),
 9. sprawdzenie sposobu dokumentowania wydatków (opis dokumentów księgowych) oraz ujęcia ich na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont Beneficjenta (jeśli dotyczy),
 10. badanie zgodności kwot wynikających z zestawienia dokumentów rozliczeniowych z zapisami księgowymi,
 11. kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.), w części dotyczącej audytowanego projektu,
 12. sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków, ewidencja przychodów dla projektu zgodnie z zasadami określonymi dla programu operacyjnego,
 13. sprawdzenie statusu podatkowego Beneficjenta,
 14. sprawdzenie kwalifikowalności podatku VAT poprzez zbadanie stanu faktycznego z pisemną interpretacją przepisów prawa podatkowego stwierdzającą możliwość odzyskania podatku VAT
  w zakresie realizowanego projektu z właściwej Izby Skarbowej (w przypadku, gdy Beneficjent zadeklarował, iż nie może odzyskać podatku VAT, w związku z czym podatek VAT został uznany za koszt kwalifikowalny),
 15. ocenę zakładanej wysokość kwalifikowalności podatku VAT (przypadku, gdy Beneficjent zadeklarował, iż tylko część podatku VAT może odzyskać, w związku z czym koszt został uznany za częściowo kwalifikowalny),
 16. sprawdzenie utrzymywania przez Beneficjenta odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem.
 
3) Audyt zgodności realizacji projektu odbywa się poprzez:
 1. sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (m.in. prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych),
 2. ocenę zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny, wytyczne
  i instrukcje, podręczniki procedur),
 3. sprawdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem i umową o dofinansowanie,
 4. sprawdzenie poprawności udzielenia zamówień publicznych, obejmujące w szczególności sprawdzenie, czy Beneficjent prawidłowo stosował Ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 5. potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami),
 6. prawidłowość zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków oraz stosowanie zasady konkurencyjności, przejrzystości i należytego upubliczniania (w przypadku Beneficjentów, którzy nie są zobligowani do stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych),
 7. sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu,
 8. potwierdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym
  tj. m.in. weryfikacja zgodności danych przekazywanych we wniosku/wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego i postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, utrzymanie zatrudnienia,
 9. sprawdzenie, czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres poziom wskaźników,
 10. ocenę prawidłowości stosowania zasad pomocy publicznej (o ile dotyczy), zawartych
  w przepisach krajowych i wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej oraz weryfikacja warunków wykluczających wystąpienie pomocy publicznej podczas realizacji projektu (dotyczy wniosków o dofinansowanie nie uwzględniających pomocy publicznej),
 11. sprawdzenie, czy Beneficjent wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte,
 12. ocenę prawidłowości zakładanej rentowności projektu tj. czy wysokość generowanego dochodu jest zgodna z zakładaną we wniosku o dofinansowanie (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną),
 13. ocenę poprawności udzielania pomocy publicznej.
 
4) Wizyta na miejscu realizacji projektu dotyczy m.in.:
 1. w przypadku audytu projektu inwestycyjnego (np. budowa, remont, zakupy) sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z wnioskiem i umową o dofinansowanie, dokumentacją powykonawczą, protokołami odbioru robót, protokołami odbioru zakupionego sprzętu,
 2. w przypadku audytu projektu o charakterze niematerialnym (np. konferencje) sprawdzenie zgodności realizacji działań z wnioskiem i umową o dofinansowanie,
 3. potwierdzenia prawidłowości prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych.
 
5) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji dotyczy m.in.:
 1. sprawdzenia czy wprowadzono mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu,
 2. sprawdzenia czy wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne
  z wnioskiem i umową o dofinansowanie.
 
6) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi1 dotyczy m.in.:
 1. polityki równości szans i niedyskryminacji,
 2. polityki społeczeństwa informacyjnego (w tym rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych
  i komunikacyjnych),
 3. polityki ochrony środowiska (przede wszystkim zgodność z prawem krajowym
  i wspólnotowym w tym zakresie, poprawa jakości środowiska np. poprzez zmniejszenie emisji gazów, wpływ na obszary sieci Natura 2000, poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii).
 
7) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji obejmuje m.in.:
 1. potwierdzenie wywiązania się przez Beneficjenta z obowiązku prowadzenia działań informacyjnych
  i promocyjnych.
 
Zakres raportów z przeprowadzonych audytów zewnętrznych
Każdy raport z przeprowadzonego audytu zewnętrznego powinien zawierać następujące elementy:
 1. podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres, NIP Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, całkowitą wartość projektu w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania,
 2. imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
 3. termin, w którym prowadzono audyt,
 4. okres objęty audytem,
 5. cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu,
 6. podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania audytu,
 7. informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
 8. ustalenie stanu faktycznego,
 9. określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
 10. miejsce i datę sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu.
Wszystkie strony raportu z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.
 
 
III. Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 
Zamówienie mogą realizować wykonawcy/osoby/podmioty spełniające warunki określone w pkt. 8 Wytycznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą:
 
1.1 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 
W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają m.in. poniższe warunki:
 1. uprawnione są do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r.
  o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1011) lub
 2. posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) lub
 3. w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego2,
oraz
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
- nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
1.2 Wykonawca audytu zewnętrznego musi spełniać wymogi bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w Wytycznych składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego jak i osoby przeprowadzające audyt. Niniejsze oświadczenia stanowią załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą audytu zewnętrznego.
Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do wszystkich wymienionych w oświadczeniu instytucji tj.: IZ, IP, IP II. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych
w oświadczeniu instytucji tj.: IZ, IP, IP II osób wykonujących audyt zewnętrzny.
 
Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dowodów
i oświadczeń wyszczególnionych w zaproszeniu.
 
2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia,
Przez Wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć Wykonawców posiadających:
 1. udokumentowane kwalifikacje,
 2. udokumentowane doświadczenie:
- w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych,
- związane z badaniem praw prawidłowości i wykorzystania środków publicznych,
- w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego.
 
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było wykonanie audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych,
z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 
Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dowodów i oświadczeń wyszczególnionych w zaproszeniu.
 
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawcy dysponują osobami posiadającymi jedną z poniższych kwalifikacji zawodowych:
 1. posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 pkt. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885
  z późn. zm.), tj.
  1. posiada jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association
   of Charterem Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification
   In Control Self Assessment ( CCSA), Certified Financial Services Auditor ( CFSA)
   lub Charterem Financial Analyst (CFA) lub
  2. złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub
  3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  4. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 2. uprawnione są do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 07 maja 2009r.
  o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1011),
 3. w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego,
oraz
 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych oraz nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobą lub zespołem osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz złożą oświadczenia o bezstronności, z tym, że osoba ta lub jedna z osób wchodzących w skład zespołu wykonującego przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie audytowania projektów oraz badania prawidłowości wykorzystania środków publicznych.
 3. osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu muszą spełniać wymogi bezstronności
  i niezależności od badanego Beneficjenta,
 4. osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do IZ/IP/IP II. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie lub bycie w ciągu ostatnich trzech lat w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM tj: IZ/IP/IP II,
 5. osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego nie mogą być ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM,
 
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Jeżeli Wykonawca wskaże osoby, które zostaną mu udostępnione od innych podmiotów należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w formie oryginału.
Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dowodów i oświadczeń wyszczególnionych w zamówieniu.
 
4. Sytuację ekonomiczną i finansową:
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł.
 
IV. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. III Wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:
 1. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
  i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania
  i podmiotów oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
 3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 4. opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
  z przedmiotem zamówienia.
 
V. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:
 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób przeprowadzających audyt, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności Wykonawcy audytu, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
 
VI. Inne dokumenty jakie Wykonawca winien dołączyć do formularza oferty: 
 1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki,
 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające osoby do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Dokumenty dotyczą zarówno Wykonawcy jak i osób, które będą uczestniczyć
  w wykonywaniu zamówienia.
 3. oświadczenia Wykonawcy i osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
  o bezstronności i niezależności.
 4. zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
  na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - załącznik wypełniają ci wykonawcy, którzy będą wykorzystywać przy wykonywaniu zamówienia niezbędne zasoby innych podmiotów.
 
VII. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:
1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osób - poświadczające niekaralność osób przeprowadzających audyt, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w który wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
3. jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby przeprowadzające audyt mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy
w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
 
 
VIII. Termin realizacji przedmiotu umowy
 
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy,
nie wcześniej niż 90 dni przed końcem okresu trwałości, tj.:
 1. „Przebudowa dróg powiatowych: ulicy Konopnickiej (nr 4119N) i ulicy Leyka (nr 4126N)", data finansowego zakończenia zadania: 31.12.2010 r.;
 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 N odcinek Krzywonoga - Michałki", data finansowego zakończenia zadania: 28.12.2010 r.;
 3. „Przebudowa drogi Rudka – Małdaniec – Piecuchy – Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego”, data finansowego zakończenia zadania: 08.11.2010r.,
 4. „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 2
  im. J. Śniadeckiego w Szczytnie” data finansowego zakończenia zadania: 31.12.2010 r.
 
Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem terminu zakończenia realizacji projektu, ustala się na dzień 03.12.2015 r.
 
 
IX. Opis sposobu obliczenia ceny:
 
Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia uwzględniające doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy.
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, np. koszty dojazdów.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego.
Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN, do dwóch miejsc po przecinku i powinna zawierać podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów na dzień złożenia oferty.
 
X. Sposób i miejsce złożenia oferty
 1. Oferta powinna być czytelna, podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną
  w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
 2. Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 3. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać dane mocodawców, pełnomocnika, zakres umocowania, datę udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem występującym jako reprezentant pozostałych.
 4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta
  na wykonanie czterech końcowych audytów zewnętrznych dla projektów realizowanych
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
  Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”
  w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, pok. 214 (biuro podawcze), II piętro, do dnia 28.09.2015 r. do godz. 10.00.
 5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%.
 6. Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia : Joanna Agata Popielarz - Dzielińska , tel. 89 624 70 37 e-mail : inwestycje@powiat.szczytno.pl
 7. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty na piśmie.
 
1 dopuszcza się wyłącznie zgodność lub neutralność
2 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) uchyliła zapisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym powoływania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy na audytorów wewnętrznych, działającej przy Ministrze Finansów. W obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r. stanie prawnym Ministerstwo Finansów nie prowadzi egzaminów na audytora wewnętrznego.
Kwalifikacje zawodowe uzyskane przez osoby, które w latach 2003-2006 złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów nadal uprawniają do przeprowadzania audytu wewnętrznego. Wykaz osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Frydrych
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Frydrych
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-16 13:21:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-16 13:44:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-05 13:27:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4932 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony