ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor w Wydziale Promocji i Współpracy

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Promocji i Współpracy

Data udostępnienia: 2021-09-22

Ogłoszono dnia: 2021-09-22

Termin składania dokumentów: 2021-10-07 15:30:00

Nr ogłoszenia: 6/2021

Zlecający: Starosta Szczycieński

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe o kierunku dziennikarstwo, administracja lub pokrewne,
b. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziany co najmniej 2 letni staż pracy w Jednostce Samorządu Terytorialnego na podobnym stanowisku
 • udokumentowane doświadczenie w obsłudze zadań własnych JST zleconych lub powierzonych na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • znajomość Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • znajomość Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 • znajomość Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • znajomość przepisów w zakresie prawa prasowego i autorskiego,
 • umiejętność tworzenia tekstów dziennikarskich,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
 • odporność na stres;
 • wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki,
 • systematyczność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, wytrwałość, komunikatywność.
 • chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Opracowywanie, monitoring i sprawozdawczość z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
 • Przygotowywanie materiałów do publikacji na stronie www Powiatu oraz Biuletynie Informacji Publicznej z zakresu powierzonych zadań,
 • Gromadzenie informacji o Powiecie, przygotowywanie i redagowanie materiałów promujących Powiat Szczycieński,
 • Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 • Współpraca z innymi powiatami w zakresie wymiany doświadczeń i promocji powiatu,
 • Współpraca z organizacjami trzeciego sektora, w tym z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego,
 • Obsługa zadań własnych powiatu zleconych lub powierzonych na postawie ustawy po pożytku publicznym i o wolontariacie.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w budynku i poza nim. Budynek II piętrowy, brak windy.
Poruszanie się drogami komunikacyjnymi wewnątrz budynku: korytarze, klatki schodowe, schody. Poruszanie się między poszczególnymi lokalizacjami Starostwa Powiatowego. Wyjazdy służbowe, delegacje, szkolenia. Bezpieczne warunki pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, wynosił co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 • C.V.
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i o toczących się postępowaniach karnych (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (ukończone kursy i szkolenia),
 • mile widziane referencje,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-10-07 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Promocji i Współpracy” należy składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, II piętro pokój 214, w terminie do dnia 7 października 2021 r. do godz. 15³º, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).
 
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Szczytnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu zostaną o tym powiadomieni indywidualnie.
c. Miejsce:
Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, II piętro pokój 214.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Szczytnie reprezentowane przez Starostę Szczycieńskiego z siedzibą w 12-100 Szczytno,
  ul. H. Sienkiewicza 1.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@powiat.szczytno.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na w/w stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia naboru także przez okres 2 miesięcy po zakończeniu naboru. Po tym okresie czasu dane zostaną zniszczone.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa Ustawa Kodeks Pracy. Niepodanie danych w konsekwencji wykluczy Pana/Panią z możliwości ubiegania się o zatrudnienie.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki