ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: -Drukuj informację Ogłoszenie numer: -

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent w PCSTiR

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: Jednostka organizacyjna powiatu

Data udostępnienia: 2009-11-23

Ogłoszono dnia: 2009-11-23 przez Jerzy Cimoszyński

Termin składania dokumentów: 2009-12-02 00:00:00

Nr ogłoszenia: -

Zlecający: Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
  praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
- studia wyższe
b. Wymagania dodatkowe:
- znajomość obsługi komputera
- zdolności organizacyjne
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność redagowania tekstów
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzi sprawy i akta osobowe pracowników PCSTiR  Szczytnie.
- współdziała ze służbami BHP Starostwa Powiatowego i jego jednostkami organizacyjnymi.
- prowadzi sprawy związane z wyposażeniem biura, pomieszczeń PCSTiR
- sprawuje nadzór nad zaopatrzeniem Centrum w  materiały kancelaryjne i  gospodarcze.
- sprawuje nadzór nad gospodarką drukami.
- prowadzi dokumentację obecności w pracy, planów urlopów, zwolnień lekarskich.
- prowadzi dokumentacje aktów wydanych przez organy Powiatu.
- protokołowanie i sporządzanie notatek ze spotkań z udziałem PCSTiR.
- informuje Dyrektora o stwierdzonych  poważniejszych uchybieniach w pracy.
- wykonuje zadania nie objęte zakresem czynności a zlecone  przez Dyrektora PCSTiR
- przestrzega zasad dobrej współpracy i współżycia  koleżeńskiego.

V. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,
- życiorys ( CV),,
- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopia dowodu osobistego,
- aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do  zajmowania stanowiska określonego w ogłoszeniu,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności  i osiągnięcia ( certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia itp.),      
- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2009-12-02 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Powiatowego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Szczytnie ul. Lanca 10 w terminie do 02 grudnia 2009

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://biptest.warmia.mazury.pl/powiat_szczycienski oraz na tablicy informacyjnej w Biurze 
Powiatowego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Szczytnie ul. Lanca 10
 
« powrót do poprzedniej strony