ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: -Drukuj informację Ogłoszenie numer: -

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Data udostępnienia: 2008-04-29

Ogłoszono dnia: 2008-04-29 przez Robert Rafalski

Termin składania dokumentów: 2008-05-16 00:00:00

Nr ogłoszenia: -

Id ogłoszenia: -

Zlecający: Starosta Szczycieński

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora,
- ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- nieposzlakowana opinia,
- wykształcenie wyższe uzyskane na studiach o specjalności budownictwo,
- doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej,

b. Wymagania dodatkowe:

- biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
- podstawowa znajomość Prawa budowlanego,
- podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
- umiejętność organizacji pracy,
- umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
- odpowiedzialność, dokładność, terminowość, systematyczność
- umiejętność redagowania pism urzędowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- przygotowywanie projektów decyzji i innych orzeczeń administracyjnych z zakresu:
a) Prawa budowlanego,
b) ustawy o własności lokali,
c) przepisów w zakresie dodatków mieszkaniowych
- prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz przekazywanie kopii w/w rejestrów do organów wyższej instancji,
- organizacja obsługi techniczno-biurowej Wydziału,

V. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy z fotografią,
- życiorys zawodowy,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania pracy na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ogłoszenia naboru,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i toczących się postępowaniach karnych ( osoba wybrana w toku postępowania obowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

- mile widziane referencje,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2008-05-16 00:00:00
c. Miejsce:

Oferty wraz z dokumentami należy składać w Sekretariacie Starosty Szczycieńskiego, ul. H. Sienkiewicza 1, pokój 217 w terminie do dnia 16 maja 2008 r.

« powrót do poprzedniej strony