ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: brakDrukuj informację Ogłoszenie numer: brak

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: Wydział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2008-04-29

Ogłoszono dnia: 2008-04-29 przez Robert Rafalski

Termin składania dokumentów: 2008-05-16 00:00:00

Nr ogłoszenia: brak

Id ogłoszenia: brak

Zlecający: Starosta Szczycieński

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego
- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na 
stanowisku inspektora
- ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz
korzystanie z pełni praw publicznych
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

- nieposzlakowana opinia

- wykształcenie wyższe uzyskane na studiach o specjalności prawo, 
administracja  lub pokrewnej
- doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej lub rządowej albo odbyty staż absolwencki lub przygotowanie zawodowe

b. Wymagania dodatkowe:

- wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych
- biegła znajomość obsługi programów MS Office, Word, Excel
- umiejętność organizacji pracy własnej,
- rozwinięte umiejętności pracy w zespole,
- umiejętność redagowania tekstów,
- odpowiedzialność, dokładność, terminowość, dyspozycyjność, komunikatywność, systematyczność,
- dobra znajomość języka angielskiego,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- obsługa kancelarii Starostwa,
- przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek,
- przygotowanie korespondencji do wysłania,
- prowadzenie dziennika korespondencyjnego,
- prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
- przygotowywanie i obsługa spotkań Starosty,
- prowadzenie kalendarza spotkań Starosty
- czuwanie nad kalendarzem świąt państwowych, imprez lokalnych i regionalnych,
- obsługa programów wdrożonych w ramach projektu e-Urząd
- prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu komunikacji społecznej,
- współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu (telewizja regionalna, prasa) w zakresie realizacji zawartych porozumień,
- prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
- wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok z zagranicy,

V. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy z fotografią,
- życiorys zawodowy,
- odpis dyplomu i innych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje,
- zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania pracy na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ogłoszenia naboru,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne i toczących się postępowaniach karnych ( osoba wybrana w toku postępowania obowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
- inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
- referencje (pożądane)

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2008-05-16 00:00:00
c. Miejsce:

Oferty wraz z dokumentami należy składać w Sekretariacie Starosty Szczycieńskiego, ul. H. Sienkiewicza 1, pokój 217 w terminie do dnia 16 maja 2008 r.    

« powrót do poprzedniej strony