ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 8/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 8/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej

Data udostępnienia: 2022-11-15

Ogłoszono dnia: 2022-11-15

Termin składania dokumentów: 2022-11-25 15:30:00

Nr ogłoszenia: 8/2022

Zlecający: Starosta Szczycieński

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
 7. co najmniej 5 letni staż pracy w tym 3 letni na podobnych stanowiska w administracji samorządowej, rządowej, szkole, placówce oświatowej, placówce pomocy społecznej,
 8. posiadanie kwalifikacji w zakresie  organizacji i zarządzania oświatą lub pomocą społeczną.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. ukończenie dodatkowych kursów kierunkowych lub studiów podyplomowych,
 2. posiadanie zdolności menadżerskich, organizatorskich oraz kierowania zespołem,
 3. doświadczenie w zawodowe na kierowniczym stanowisku w szkole, placówce oświatowej , pomocy społecznej
 4. znajomość przepisów: ustawy o systemie oświaty, Karty nauczyciela, ustawy o pomocy społecznej,
 5. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 6.  podstawowa znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego ,ustawy o finansach publicznych,
 7. umiejętność obsługi komputera
 8. umiejętność organizowania czasu pracy,
 9. rzetelność, odpowiedzialność, wytrwałość, komunikatywność.
 10. wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. koordynowanie spraw związanych z tworzeniem, prowadzeniem, likwidacją szkół ponadpodstawowych i innych placówek oświatowo – wychowawczych,
 2. analiza uruchamiania nowych kierunków kształcenia, wspieranie szkół i placówek w rekrutacji uczniów,
 3. ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
 4. opracowywanie sprawozdań oświatowych i oświatowo – wychowawczych, zestawień, analiz, wniosków w tym: sprawozdawczości w ramach Systemu Informacji Oświatowe, Rocznego Raportu Oświatowego, analizowanie subwencji oświatowej,
 5. analiza arkuszy organizacyjnych, aneksów,
 6. nadzór nad działalnością szkół i placówek niepublicznych,
 7. opracowywanie regulaminów wynagradzania nauczycieli, nagradzania oraz pomocy zdrowotnej, dofinansowania doskonalenia nauczycieli w uzgodnieniu z uprawnionymi organami,
 8. dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowo -  wychowawczych,
 9. przeprowadzanie postępowania administracyjnego w awansie zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego,
 10. przygotowywanie i koordynowanie narad i odpraw z kadrą kierowniczą szkół i placówek publicznych i niepublicznych,
 11. prowadzenie konsultacji i uzgodnień ze związkami zawodowymi w zakresie wynikającym z Karty Nauczyciela,
 12. przygotowywanie procedury naboru związanej z konkursami na dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz jednostek pomocy społecznej,
 13. realizacja zadań związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży do placówek kształcenia poza teren powiatu,
 14. realizacja zadań związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży do placówek resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych,
 15. koordynowanie spraw związanych z tworzeniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 16. prowadzenie sprawozdawczości w szczególności z zadań Narodowego Programu Zdrowia, realizacji programów zdrowotnych,
 17. ustalanie rozkładu godzin pracy aptek na terenie Powiatu,
 18. koordynowanie spraw związanych z tworzeniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją jednostek pomocy społecznej,
 19. nadzór nad działalnością jednostek pomocy społeczne w tym weryfikowanie regulaminów organizacyjnych, planów dochodzenia do standardów, statutów,
 20. przygotowywanie obwieszczeń w sprawie kosztów utrzymania w jednostkach pomocy społecznej,
 21. przygotowywanie planów pracy i działalności ośrodków wsparcia,
 22. koordynowanie współpracy z Muzeum Mazurskim w Szczytnie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w zakresie upowszechniania kultury oraz pielęgnowania dziedzictwa naturalnego,
 23. współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, związkami zawodowymi, placówkami oświatowymi, opiekuńczo – wychowawczymi, jednostkami pomocy społecznej stowarzyszeniami, w zakresie prowadzonych spraw,
 24. przygotowywanie zarządzeń, projektów uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu,
 25. realizowanie kontroli zarządczej,
 26. kierowanie pracą Wydziału, reprezentowanie go na zewnątrz.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w budynku i poza nim.  Budynek II piętrowy, brak windy.
Poruszanie się drogami komunikacyjnymi wewnątrz budynku: korytarze, klatki schodowe, schody. Poruszanie się także między poszczególnymi lokalizacjami Starostwa Powiatowego. Wyjazdy służbowe, delegacje, szkolenia. Bezpieczne warunki pracy.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, wynosił co najmniej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 4. oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i toczących się postępowaniach karnych ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 10. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (ukończone kursy i szkolenia)
-   mile widziane referencje,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-11-25 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze „Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej” należy składać w Biurze Podawczym Starostwa  Powiatowego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, II piętro pokój 214, w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. do godz. 15³º.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Szczytnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu zostaną o tym powiadomieni indywidualnie.
c. Miejsce:
Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, II piętro pokój 214.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Szczytnie reprezentowane przez Starostę Szczycieńskiego z siedzibą w 12-100 Szczytno, ul. H. Sienkiewicza 1.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@powiat.szczytno.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Szczytnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia naboru także przez okres 2 miesięcy po zakończeniu naboru. Po tym okresie czasu dane zostaną zniszczone.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa Ustawa Kodeks Pracy. Niepodanie danych w konsekwencji wykluczy Pana/Panią z możliwości ubiegania się o zatrudnienie.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Tańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-15 14:16:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Dudo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-15 14:17:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Rafalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-29 14:34:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony