ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 7/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 7/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 2

Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Data udostępnienia: 2022-09-12

Ogłoszono dnia: 2022-09-12

Termin składania dokumentów: 2022-09-26 15:30:00

Nr ogłoszenia: 7/2022

Zlecający: Starosta Szczycieński

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a)    posiadanie obywatelstwa polskiego,
b)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa, architektury lub gospodarki przestrzennej
 
b. Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość prawa budowlanego,
b)    znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
c)    podstawowa znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego,
d)    oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e)    rzetelność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, zaangażowanie,
f)    samodzielność, komunikatywność, kultura osobista,
g)    mile widziane doświadczenie zawodowe w organach administracji samorządowej  albo rządowej na  stanowiskach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu budownictwa, architektury  lub  gospodarki przestrzennej.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

wynikający z zakresu zadań administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz innych przepisów, na podstawie których Starosta jako organ administracji architektoniczno-budowlanej jest organem I instancji obejmujący:
a)    przygotowywanie projektów decyzji i innych orzeczeń administracyjnych w sprawach, dla których Starosta jest organem pierwszej instancji wynikających z zakresu:
- ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane,
- ustawy o własności lokali,
- przepisów w zakresie dodatków mieszkaniowych.
b)  prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przekazywanie kopii w/w rejestrów do organu wyższej instancji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w budynku i poza nim. Wyjazdy służbowe, delegacje, szkolenia. Bezpieczne warunki pracy. Budynek II piętrowy, brak windy.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, wynosił co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

a)    CV;
b)    list motywacyjny;
c)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
d)    oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
e)    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
f)    oświadczenie o stanie zdrowia,
g)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
h)    oświadczenie  o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i toczących się postępowaniach karnych ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
i)    oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
j)    inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
( ukończone kursy i szkolenia)
-   mile widziane referencje,
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-09-26 15:30:00
b. Sposób:
a)    Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem
„ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa” należy składać w Biurze Podawczym Starostwa  Powiatowego w Szczytnie,  ul. H. Sienkiewicza 1, II piętro pokój 214,  w terminie do dnia  26 września  2022 r. do godz. 15³º.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Szczytnie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
b)    Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu  zostaną o tym powiadomieni indywidualnie.
c. Miejsce:
Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, II piętro pokój 214.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Szczytnie reprezentowane przez Starostę Szczycieńskiego z siedzibą w 12-100 Szczytno, ul. H. Sienkiewicza 1.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@powiat.szczytno.pl .
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale  Architektury i Budownictwa w  Starostwie Powiatowym w Szczytnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  –  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4.    Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom.
5.    Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia naboru także przez okres 2 miesięcy po zakończeniu naboru. Po tym okresie czasu dane zostaną zniszczone.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.
7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa Ustawa Kodeks Pracy. Niepodanie danych w konsekwencji wykluczy Pana/Panią z możliwości ubiegania się o zatrudnienie.
9.    Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Tańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-13 08:59:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-13 09:17:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-13 09:17:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony