ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej

Ogłoszono dnia: 2008-04-11 08:27:42

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej

Telefon kontaktowy

(089) 624 97 25

Sposób załatwienia

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1.

Miejsce odbioru

Wydział Edukacji, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej

Wymagane Dokumenty

- 3 zdjęcia,
- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
- poświadczenie o zameldowaniu dziecka,
- numer PESEL dziecka,
- zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,
- podanie o przyjęcie dziecka do szkoły,
- podanie o przyjęcie do internatu,
- opinia pedagogiczna z obowiązującą dokumentacją szkolną,
- aktualny wywiad środowiskowy,
- postanowienie Sądu Rodzinnego (w przypadku uczniów przebywających pod nadzorem sądu lub dozorem kuratora),
- wyrok Sądu w przypadku zasądzenia alimentów (dotyczy wychowanków umieszczonych w placówce decyzją Sadu),
- dokumentacja medyczna: karta zdrowia, karta szczepień, bilans zdrowia,
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego,
- informacja o przynależności do kasy chorych,
- poświadczenie z zakładu pracy lub urzędu pracy o prawie do świadczeń zdrowotnych,
- oświadczenie rodziców o stanie rodziny i dochodach dla celów ustalenia odpłatności za wyżywienie ucznia w stołówce internatu,

Czas realizacji

Do 30 dni.

Opłaty

Bez opłat.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Zobowiązanie osoby zgłaszającej do zgłoszenia wszelkich zmian danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wydaniu skierowania.

Podstawa prawna

Art.71 b ust.3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 i Nr 106 poz.496, z 1997r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998r. Nr 117, poz759 i Nr 162, poz.1126 oraz z 2000r. Nr 12 poz 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz.550, Nr 104 poz.1104, Nr 120 poz.1268 i Nr 122, poz. 1320).