ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wywłaszczanie nieruchomości(dotyczy celów publicznych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomości)Drukuj informacjęSprawa: Wywłaszczanie nieruchomości(dotyczy celów publicznych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomości)

Szczegóły informacji

Wywłaszczanie nieruchomości(dotyczy celów publicznych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomości)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2008-04-11 09:14:40

Termin załatwienia

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Osoba kontaktowa

inspektor Marcin Sakowicz

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, p. 4A

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 32

Sposób załatwienia

Sekretariat Starostwa Powiatowego.
Dokumenty należy składać codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, p. 4A

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego o wywłaszczenie własności nieruchomości,     do którego należy dołączyć:
a) dokumenty z przebiegu rokowań o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości,
b) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zawierającą określenie granic zewnętrznych terenu niezbędnego do realizacji celu publicznego, na który nieruchomość ma być wywłaszczona,
c) mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości,
d) pełny odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów,
e) w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt d), zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające,   że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów,
f) wypis i wyrys z katastru nieruchomości.

Czas realizacji

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,   zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty

Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86 poz. 960 z póżn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji starosty przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej wydania.

Uwagi

1. Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości zawiera wysokość odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.
2. Wydanie decyzji o nabyciu własności nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wnioskującą o wywłaszczenie.
3. Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części,  jeżeli stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Podstawa prawna

Art. 112 – 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).

« powrót do poprzedniej strony