ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu SzczycieńskiegoDrukuj informacjęSprawa: Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Szczycieńskiego

Szczegóły informacji

Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Szczycieńskiego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2008-04-11 09:02:55

Termin załatwienia

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Osoba kontaktowa

inspketor Marcin Sakowicz

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, p. 4A

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 32

Sposób załatwienia

Sekretariat Starostwa Powiatowego.
Dokumenty należy składać codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00.

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, p. 4A

Wymagane Dokumenty

Do oddania w trwały zarząd niezbędne jest złożenie wniosku. Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawa i najem następuje w formie przetargowej oraz w formie bezprzetargowej w sytuacjach wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz odrębnych przepisów.

Czas realizacji

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca,  a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,  zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty

Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86 poz. 960 z póżn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji starosty przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej wydania za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego. Od decyzji dotyczących nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

Uwagi

1. Własność nieruchomości przechodzi na rzecz osoby uprawnionej w drodze decyzji.
2. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).

« powrót do poprzedniej strony