ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu rolnego (dożywotnie użytkowanie) lub gruntu pod budynkiem z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu PaństwaDrukuj informacjęSprawa: Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu rolnego (dożywotnie użytkowanie) lub gruntu pod budynkiem z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

Szczegóły informacji

Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu rolnego (dożywotnie użytkowanie) lub gruntu pod budynkiem z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2008-04-11 09:02:54

Termin załatwienia

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Osoba kontaktowa

inspektor Marcin Sakowicz

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, p. 4A

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 32

Sposób załatwienia

Sekretariat Starostwa Powiatowego.
Dokumenty należy składać codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, p. 4A

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o nieodpłatne przyznanie własności nieruchomości, do którego należy dołączyć:
a) decyzję o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
b) w przypadku zstępnych osób uprawnionych – przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Czas realizacji

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,  zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty

Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86 poz. 960 z póżn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji starosty przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej wydania.

Uwagi

Własność nieruchomości przechodzi na rzecz osoby uprawnionej w drodze decyzji.

Podstawa prawna

- art. 118 ustawy z dnia 07 listopada 1997r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników(tekst jedn. Dz. U. z 1999 r. Nr 7, poz. 24 z późn. zm.),
- art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1989 r. Nr 10 poz. 53).

« powrót do poprzedniej strony