ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenuDrukuj informacjęSprawa: Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Szczegóły informacji

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2008-04-11 08:53:00

Termin załatwienia

14 dni, w uzasadnionych przypadkach może być wydłużony do 30 dni.

Osoba kontaktowa

inspektor Marcin Sakowicz

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,p.2A, tel.624 70 27

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 32

Sposób załatwienia

Sekretariat Starostwa Powiatowego.
Dokumenty należy składać codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00.

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,p.2A, tel.624 70 27

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek inwestora o uzgodnienie, do którego należy dołączyć:
a) 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
b) decyzje o warunkach zabudowy (zabudowy i zagospodarowania terenu),
c) warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
d) orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata,
e)oryginał mapy sytuacyjno-wysokościowej sporządzonej do celów projektowych (do wglądu).

Czas realizacji

14 dni, w uzasadnionych przypadkach może być wydłużony do 30 dni.

Opłaty

Opłata skarbowa za wniosek 5 zł (na podst. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. nr 86 poz. 960 z późn. zm.).
Opłata skarbowa za załącznik – 0,50 zł (na podst. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. nr 86 poz. 960 z późn. zm.).
Znaki opłaty skarbowej do nabycia kasie Starostwa Powiatowego w Szczytnie.
Opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i przyłączy wnosi się na rachunek starostwa w wysokości:
a) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
- za pierwsze 100 m - 71,01 zł,
- za każde następne 100 m - 14,20 zł,
b) uzgadnianie usytuowania projektowanych przyłączy do pojedynczego budynku:
- za pierwsze przyłącze - 35,51 zł,
- za każde następne przyłącze - 5,91 zł,
Wysokość opłat ustala się na podstawie załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 115 poz. 1209).
Pobranie opłaty następuje w dniu wyrażenia opinii o uzgodnieniu. Nr rachunku Starostwa Powiatowego w Szczytnie Bank Spółdzielczy w Szczytnie 65 88380005 2001 0000 0589 0011

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.

Uwagi

Uzgodnienie zachowuje ważność 3 lata od wydania opinii.

Podstawa prawna

- art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 38, poz. 455 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. nr 115 poz. 1209).

« powrót do poprzedniej strony