ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczyDrukuj informacjęSprawa: Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy

Szczegóły informacji

Wydawanie i cofanie licencji w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 12:03:44

Termin załatwienia

Do 3 miesięcy.

Osoba kontaktowa

inspektor Joanna Krasińska

Miejsce załatwienia

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 17

Sposób załatwienia

Pokój nr 203 lub sekretariat Starostwa, pokój 216.
Poniedziałek - Piątek od godz. 8:30 do godz. 15:00.
Szczegółowe informacje dot. licencji można uzyskać pod tel. (089) 624 7015.
Opłaty można wnosić w kasie Starostwa pok. 208.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

Wymagane Dokumenty

Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę,
2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,
3) określenie rodzaju, zakresu, a w krajowym transporcie drogowym taksówką  - także obszaru,
4) rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji,
5) czas, na jaki licencja ma być udzielona.

Do wniosku należy dołączyć :

1) odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,
2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
4) kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
5) zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzających niekaralność osób zarządzających firmą,
6) dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia finansowego zgodnie z art.5 ust.3 pkt.3,
7) oświadczenie o zatrudnieniu lub zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 4 lub w art.6 ust. 1 pkt 2;
8) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania nimi.

Organem właściwym do wydawania i cofania licencji jest:
1) w krajowym transporcie drogowym - Starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy,
2) w przewozach taksówkowych - Wójt, Burmistrz, Prezydent,
3) w międzynarodowym transporcie drogowym - Minister właściwy dla spraw transportu.

Czas realizacji

Do 3 miesięcy.

Opłaty

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 159 poz. 1664 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Ośrodek Szkoleniowy Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i PO PKS SA w Olsztynie, ul. Okrzei 19 p. 3 organizuje kursy w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych niezbędnych do uzyskania licencji na zarobkowy transport drogowy.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (089) 535 71 11, 526 50 11, fax (089) 526 61 25.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204 poz. 2088 z 2004r. z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. Nr. 180 poz. 1497 z późn. zm.).
« powrót do poprzedniej strony