ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Rejestracja czasowa pojazduDrukuj informacjęSprawa: Rejestracja czasowa pojazdu

Szczegóły informacji

Rejestracja czasowa pojazdu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 12:04:13

Termin załatwienia

Niezwłocznie. Do 45 dni oczekiwania na stałą rejestrację.

Osoba kontaktowa

inspektor Joanna Krasińska

Miejsce załatwienia

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 17

Sposób załatwienia

Rejestracja pojazdów, pokój nr 204, poniedziałek - piątek od godz. 8:15 do 14.30
Tel. 624 70 17

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

Wymagane Dokumenty

1) Dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu o prawie własności),
2) Dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był już zarejestrowany,
3) Karta pojazdu, jeśli była wydana (pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy w kraju od dn.01.07.1999r),
4) Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane,
5) W przypadku pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy należy przedstawić:  dowód własności,
dowód odprawy celnej przewozowej jeżeli pojazd został spowadzony z terytorium państwa trzeciego,
dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające**:
a)uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, lub
b)brak obowiązku, o którym mowa w lit. a,
dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
Dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami jest faktura z wykazaną kwotą akcyzy.
W przypadku określonych w przepisach o podatku od towarów i usług zaświadczenie** może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług
6) Aktualna polisa ubezpieczeniowa OC,
7) Dowód tożsamości.
Rejestracji pojazdu dokonuje na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Czas realizacji

Niezwłocznie.
Do 45 dni oczekiwania na stałą rejestrację.

Opłaty

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów, (Dz.U. Nr 230 poz 2302)
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej ( DZ.U. Nr 253, poz. 2532)

- pozwolenie czasowe 16,50 zł, - na wniosek, lub 12,00zł - z urzędu
- nalepka na tablice tymczasowe 11,00 zł,
- tablica samochodowa 30,00 zł,
- tablica na przyczepę 15,00 zł,
- tablica motocyklowa, ciągnikowa 12,00 zł,
- tablica motorowerowa 12,00 zł,
- opłata ewidencyjna (0,50 zł za wydanie pozwolenia czasowego, 0,50 zł za wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych),

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005r Dz. U. Nr 108 poz. 908 z późn. zm..).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz.1123 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)
« powrót do poprzedniej strony