ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie krajowe prawo jazdyDrukuj informacjęSprawa: Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie krajowe prawo jazdy

Szczegóły informacji

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie krajowe prawo jazdy

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2015-07-13 11:19:34

Termin załatwienia

Do 30 dni

Osoba kontaktowa

inspektor Iwona Gut, młodszy referent Agnieszka Lemaniewicz

Miejsce załatwienia

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg pokój nr 205

Telefon kontaktowy

(89) 624 70 16

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Wnioski o wydanie prawa jazdy w pokoju nr 205

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg pokój nr 205

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w siedzibie Starostwie Powiatowym lub do pobrania na dole strony),
 • Kserokopię posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula RP - nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w spawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18 z późn. zm.) oraz w załącznikach nr 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w spawie praw jazdy (Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991, str. 1 z późn. zm.,; Dz. Urz UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 317),
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 • Dowód wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej,
 • Dokument tożsamości (do wglądu),
 • Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
Prawo jazdy jest wydawane osobie, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo gdy nie jest związana z miejscem zawodowo, przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy (art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.)
W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej właściwy organ dokonujący wymiany zagranicznego prawa jazdy występuje do organu, który wydał to prawo jazdy, o potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie organu wydającego, wystąpienie o potwierdzenie jest dokonywane za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w tym państwie. Nie podlega obowiązkowi weryfikacji w państwie wydania prawo jazdy osoby, która uzyskała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, azyl, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany w rozumieniu art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.).
W celu wymiany prawa jazdy osoby, której prawo jazdy zostało wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, właściwy organ wydający prawo jazdy może zwrócić się do właściwego organu tego państwa o potwierdzenie danych zamieszczonych na oryginale dokumentu.
W przypadku konieczności zdawania egzaminu państwowego organ dokonujący wymiany generuje osobie profil kandydata na kierowcę, który należy przedstawić w ośrodku egzaminowania. Profil kandydata na kierowcę jest generowany po otrzymaniu potwierdzenia danych zawartych w zagranicznym prawie jazdy. 
Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie, jest ono uwzględniane w wydawanym prawie jazdy. 

Czas realizacji

Do 30 dni

Opłaty

Opłata za wymianę zagranicznego prawa jazdy – 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna). 
Opłatę można wnieść na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowego (np. na poczcie, przelewem bankowym) .
Nr rachunku 87 8838 0005 2001 0000 0589 0003. Potwierdzenie wniesienia ww. opłaty należy załączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynieza pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Uwagi

W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie. 
Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie. 
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Podstawa prawna

 • Art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. Z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 z późn. zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 973 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83) 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681) 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Gut
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogumił Żugaj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-13 11:19:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-13 11:19:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-28 11:54:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5258 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony