ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wykorzystanie dróg w sposób szczególnyDrukuj informacjęSprawa: Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Szczegóły informacji

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2015-11-10 14:37:07

Termin załatwienia

7 dni

Osoba kontaktowa

Naczelnik Wydziału Bogumił Żugaj

Miejsce załatwienia

ul. Sienkiewicza 1, II piętro, pokoje: 201, 204, 205

Telefon kontaktowy

89 624 70 15

Adres e-mail

Miejsce odbioru

ul. Sienkiewicza 1, II piętro, pokoje: 201, 204, 205

Wymagane Dokumenty

Wniosek może złożyć osoba fizyczna lub prawna - organizator imprezy
 
Wniosek powinien zawierać w szczególności: 
 • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy; 
 • rodzaj i nazwę imprezy; 
 • informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy; 
 • informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy; 
 • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw; 
 • podpis organizatora lub jego przedstawiciela. 
Do wniosku należy dołączyć: 
 • szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
 • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia; 
 • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw; 
 • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3; 
 • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw; 
 • pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych. 

Czas realizacji

Pisemny wniosek organizatora imprezy powinien być złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Opłaty

 • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia 48 zł. w kasie Urzędu Miasta w Szczytnie, Zał. cz. III, pkt. 13, ppkt. 2 - Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225 poz.1635) 
 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 

Tryb odwoławczy

Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 127-140

Uwagi

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy dotyczącej dróg powiatowych i gminnych powiatu myślenickiego, złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest: 
 • w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii; 
 • w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy. 
Zezwolenie wydaje się po: 
 • zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej; opinię doręcza się organowi, który o nią wystąpił, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia; 
 • uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza. 
Organizator zobowiązany jest do: 
 • opracowania projektu organizacji ruchu na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze 
 • współdziałania z Policją oraz z Żandarmerią Wojskową w przypadku określonym w punkcie 2 lit. b, 
 • uzgodnienia z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza. 
 • powiadomienia przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym, 
 • zapewnienia uczestnikom imprezy pomocy medycznej, 
 • współpracowania ze środkami masowego przekazu w celu przekazywania informacji o utrudnieniach ruchu wynikających z planowanej imprezy

Podstawa prawna

art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogumił Żugaj
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogumił Żugaj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-10 14:36:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-10 14:37:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Rafalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-10 14:37:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4037 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony