ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpis do rejestru przedsiębiorców i podmiotów prowadzących ośrodek szkolenia kierowcówDrukuj informacjęSprawa: Wpis do rejestru przedsiębiorców i podmiotów prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Szczegóły informacji

Wpis do rejestru przedsiębiorców i podmiotów prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2015-11-10 13:12:52

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Młodszy Referent Karol Furczak

Miejsce załatwienia

ul. Sienkiewicza 1, II piętro, pokoje: 201, 204, 205

Telefon kontaktowy

89 624 70 45

Adres e-mail

Miejsce odbioru

ul. Sienkiewicza 1, II piętro, pokoje: 201, 204, 205

Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wynosi 500 zł, na konto Starostwa Powiatowego lub w kasie urzędu. 
- wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru – opłata skarbowa w wysokości 17 zł, opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta w Szczytnie lub w kasie tego urzędu. 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Uwagi

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Organem prowadzącym rejestr, jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest dokonywany na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie o następującej treści: 
„Oświadczam, że:
 
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą; 
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”. 
Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który: 
1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia: 
a) salę wykładową, 
b) pomieszczenie biurowe, 
c) plac manewrowy 
d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kie-rowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania; 
3) posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia; 
4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów — dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej. 
 
Podmioty prowadzące ośrodek szkolenia kierowców 
Szkoła może prowadzić szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w formie zajęć szkolnych dla uczniów (słuchaczy), jeżeli w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie jest przewidziane uzyskanie umiejętności kierowania pojazdami silnikowymi oraz po spełnieniu wymagań: 
1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia: 
a) salę wykładową, 
b) pomieszczenie biurowe, 
c) plac manewrowy 
d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy; 
2) zatrudnia co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku. 
Szkoła jest obowiązana przekazywać staroście właściwemu ze względu na siedzibę szkoły informacje w formie pisemnej o podjęciu działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi. Informacje należy umieścić na wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, zawierającym następujące dane: 
• nazwę podmiotu oraz oznaczenie jego adresu i siedziby; 
• numer identyfikacji podatkowej (NIP) — o ile podmiot taki numer posiada; 
• numer identyfikacji statystycznej (REGON) — o ile podmiot taki numer posiada; 
• poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których ośrodek może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania; 
• adresy pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych wraz z datami określającymi okres, na jaki podmiot posiada tytuł prawny do tych obiektów; 
• imiona, nazwiska i numery ewidencyjne instruktorów i wykładowców prowadzących szkolenie na rzecz podmiotu. 
 
 
Starosta odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli dane zawarte we wniosku nie odpowiadają stanowi faktycznemu. 

Podstawa prawna

1. Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 poz. 600). 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012.1019). 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. 2013.31).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogumił Żugaj
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogumił Żugaj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-10 13:11:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-10 13:12:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Rafalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-10 13:12:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3938 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony