ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczyDrukuj informacjęSprawa: Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Szczegóły informacji

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2015-11-10 12:54:03

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Młodszy Referent Karol Furczak

Miejsce załatwienia

ul. Sienkiewicza 1, II piętro, pokoje: 201, 204, 205

Telefon kontaktowy

89 624 70 45

Adres e-mail

Miejsce odbioru

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW

Osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika

 

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (zał. 1).
2. Certyfikat kompetencji zawodowych – w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna osoba musi posiadać certyfikat. Oświadczenie o wyznaczeniu zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (zał. 2) lub oświadczenie o zarządzaniu transportem przez przedsiębiorcę (zał.3)
3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (zał 4).
4. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie (zał. 5) o spełnianiu wymogu dobrej reputacji: wszystkich osób będących członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innych przedsiębiorców – osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej transportem. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od chwili jego wydania.
5. Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia finansowego w wysokości 50 000 euro. Są to:
a. roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę;.
b. zabezpieczenie, takie jak gwarancja bankowa z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na podaną kwotę
lub ubezpieczenie, w którym ubezpieczyciel składa gwarancję za przedsiębiorcę na wymienioną kwotę. Beneficjentem gwarancji lub ubezpieczenia muszą być osoby trzecie (kontrahenci). Tytuł zabezpieczenia (gwarancji, ubezpieczenia) musi stanowić zabezpieczenie wszelkich zobowiązań finansowych przedsiębiorcy.
c. inne dokumenty potwierdzające:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
d) własność nieruchomości,
Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
6. Wydruk z CEIDG.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszystkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany, obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji (zał. 6). 

Opłaty

1. Opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:
 
Okres ważności licencji
Od 2 do 15 lat
Do 30 lat
Do 50 lat
800
900
1000
 
2. Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
3. Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
4. W innych przypadkach utraty licencji za wydanie wtórnika licencji pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziona licencja zostanie niezwłocznie zwrócona organowi, który jej udzielił. 

Uwagi

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony. 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dn. 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (Dz.U.UE.L.09.300.51).
3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogumił Żugaj
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogumił Żugaj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-10 12:44:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-10 12:54:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Rafalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-10 12:54:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4790 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony