ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowychDrukuj informacjęSprawa: Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Szczegóły informacji

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wydział: Wydział Organizacyjny

Ogłoszono dnia: 2012-03-28 13:47:28

Termin załatwienia

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o wpisie do ewidencji wraz z zaświadczeniem o wpisie, o ile został złożony wniosek o wydanie takiego zaświadczenia lub decyzja o odmowie wpisu.

Osoba kontaktowa

inspektor Beata Dec

Miejsce załatwienia

Wydział Organizacyjny

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 14

Sposób załatwienia

1.    Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
      1.    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
      2.    Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
2.    Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
3.    W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Miejsce odbioru

1.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
       1.    Poprzez pocztę tradycyjną.
       2.    Osobiście w siedzibie urzędu.
2.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku podpisany przez komitet założycielski (min. 3 osoby).
 2. Wykaz Założycieli (według wzoru: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis) (oryginał).
 3. Protokół wyboru komitetu założycielskiego (oryginał).
 4. Uchwała o upoważnieniu komitetu założycielskiego do czynności związanych z wpisem uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji (oryginał).
 5. Uchwała o powołaniu uczniowskiego klubu sportowego określająca jego nazwę i siedzibę ( (oryginał).
 6. Statut przyjęty przez walne zebranie.
 7. Uchwała przyjmująca statut uczniowskiego klubu sportowego (oryginał).
 8. Protokół z walnego zebrania (oryginał).
 9. Wniosek o wpisanie składu Zarządu do ewidencji (wraz z odpisem uchwały Walnego Zebrania członków Klubu).
 10. Wniosek o wpisanie składu organu kontroli wewnętrznej - Komisji Rewizyjnej (wraz z odpisem uchwały Walnego Zebrania członków Klubu).
 11. Zgoda Dyrekcji placówki na utworzenie klubu na terenie
 12. Lista obecności na zebraniu założycielskim (min. 7 osób) (oryginał).

Czas realizacji

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o wpisie do ewidencji wraz z zaświadczeniem o wpisie, o ile został złożony wniosek o wydanie takiego zaświadczenia lub decyzja o odmowie wpisu.

Opłaty

  Wolne od opłat skarbowych dla uczniowskich klubów sportowych  (art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał

Uwagi

1.    Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.
2.    Uczniowskie kluby sportowe podlegają wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę klubów.
3.    Uczniowskie kluby sportowe uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do ww. ewidencji.
4.    Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.
5.    Statut uczniowskiego klubu sportowego powinien zawierać:
1.    Nazwę odróżniającą go od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji.
2.    Teren działania i siedzibę.
3.    Cele i sposoby ich realizacji.
4.    Sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa.
5.    Prawa i obowiązki członków.
6.    Władze, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje.
7.    Sposób reprezentowania uczniowskiego klubu sportowego oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.
8.    Warunki ważności jego uchwał.
9.    Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich.
10.    Zasady dokonywania zmian statutu.
11.    Sposób rozwiązania się uczniowskiego klubu sportowego.
6.    W przypadku klubów sportowych już działających, zadania komitetu założycielskiego związane z wpisem do ewidencji, realizuje zarząd klubu.

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 r. Nr 127, poz. 857)
2.    Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).
3.    Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 16, poz. 123)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Krassowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Krassowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-03-28 13:47:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Dudo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-03-28 13:47:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-11 10:05:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony