ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków z budżetu państwa na odnowienie lub przebudowę drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe.Drukuj informacjęSprawa: Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków z budżetu państwa na odnowienie lub przebudowę drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe.

Szczegóły informacji

Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków z budżetu państwa na odnowienie lub przebudowę drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 10:37:48

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Osoba kontaktowa

Katarzyna Oleśkiewicz – Pracownik II stopnia/Młodszy referent

Miejsce załatwienia

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój Nr A 203
 

Telefon kontaktowy

(89) 624 70 07

Sposób załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Szczytnie pok. Nr 214 lub przesłać poczta.
 

Miejsce odbioru

Decyzja jest wysyłana pocztą za potwierdzeniem odbioru.
 

Wymagane Dokumenty

Wniosek winien zawierać:
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania właściciela lasu,
  • numer ewidencyjny działki lub działek, obręb geodezyjny, gmina,
  • określenie rodzaju klęski żywiołowej,
  • planowany termin rozpoczęcia odnowienia lub przebudowy drzewostanu.

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Przed wydaniem decyzji, starosta uzyskuje opinię nadleśniczego do wniosku właściciela lasu.
 

Opłaty

Opłata skarbowa w kwocie 10 zł.
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Podstawa prawna

  • art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 798 z późn. zm.).

 
« powrót do poprzedniej strony