ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Szczycieńskiego.Drukuj informacjęSprawa: Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Szczycieńskiego.

Szczegóły informacji

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Szczycieńskiego.

Wydział: Wydział Organizacyjny

Ogłoszono dnia: 2016-09-06 08:23:35

Termin załatwienia

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność. O dokonaniu wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.

Osoba kontaktowa

inspektor Beata Dec

Miejsce załatwienia

ul. Sienkiewicza 1, pokój A7

Telefon kontaktowy

089 624 70 14

Adres e-mail

Miejsce odbioru

ul. Sienkiewicza 1, pokój A7

Wymagane Dokumenty

I. Wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Szczycieńskiego.
Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając:
1) regulamin działalności określający:
- nazwę stowarzyszenia zwykłego,
- cel lub cele,
- teren i środki działania,
- siedzibę,
- przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
- zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
- sposób nabycia i utraty członkostwa,
- sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności:
- tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu,
- kompetencje,
- warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności:
- tryb jego wyboru,
- uzupełniania składu,
- kompetencje.
2) listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli (stowarzyszenie zwykłe zakładają co najmniej 3 osoby);
3) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
4) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
5) adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.
Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie Zarządu.

Uwaga!
Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych (założone przed 20 maja 2016 r.) są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do 20 maja 2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.
 
II. Wniosek o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
W przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie składa, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków).

Czas realizacji

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.
Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
O dokonaniu wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.

Opłaty

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji i wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie.
Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
 
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy: Urzędu Miasta Szczytno nr 95 8838 0005 2001 0103 8440 0009

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy Starosta Szczycieński nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy jest przekazywana do sądu administracyjnego w terminie 14 od dnia wniesienia skargi. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akr sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

Uwagi

Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
Starosta Szczycieński sprawuje nadzór nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę na terenie Powiatu Szczycieńskiego za wyjątkiem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i wykonuje następujące zadania:
  • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
  • udzielanie informacji w zakresie realizacji i stosowania prawa o stowarzyszeniach.
Każdy ma prawo do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
Miejsce udzielania informacji:
Wydział Organizacyjny Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza, pok. 7A, tel. 89 624 70 13

Podstawa prawna

1)  Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393),
2) Ustawa z dn. 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923),
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644),
4) Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Krassowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Dec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-05 09:39:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Dudo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-06 08:23:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 14:11:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6795 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony