ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowegoDrukuj informacjęSprawa: Wydawanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Szczegóły informacji

Wydawanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2015-11-10 14:21:05

Termin załatwienia

do 7 dni

Osoba kontaktowa

Główny specjalista Ewa Karczewska

Miejsce załatwienia

ul. Sienkiewicza 1, II piętro, pokój 210

Telefon kontaktowy

89 624 70 53

Adres e-mail

Miejsce odbioru

Osobiście lub przez pełnomocnika

Wymagane Dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 1. Załączniki do wniosku:
  1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem (Załącznik 1) wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo
  2. oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (Załącznik 1) wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby
  3. dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w wysokości:
   • 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego
   • 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego
W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zdolności finansowej należy złożyć jedną z trzech nw. form:
 • roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę (osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS lub osoby prowadzące działalność gospodarczą) lub notarialnie - wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie
 • gwarancję bankową – oryginał
 • ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie
Wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,3774 zł.
 1. oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (Załącznik 2)
 2. oświadczenie dotyczące kierowców (Załącznik 3)
 3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 przedsiębiorcy / wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS / osoby zarządzającej transportem
 4. oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy / wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS / osoby zarządzającej transportem (Załącznik 4)
 5. wykaz pojazdów samochodowych (Załącznik 5)
 6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów

Czas realizacji

do 7 dni

Opłaty

 1. Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł.
 2. W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera się jedną opłatę, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.
 3. Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 4. Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 5. Za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.
 6. Za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.
 7. Za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.
 8. Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.
 
Opłata skarbowa:
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego
 

Uwagi

 1. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego, wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE, zwanym dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009.”
 2. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który wydał zezwolenie, zmiany danych o których mowa w art. 14 ustawy o transporcie drogowym nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
 3. Jeżeli zmiany polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego zgłoszonego pojazdu samochodowego (na całość taboru) i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. (Załącznik 6, Załącznik 7)
 4. Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 5. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.
 6. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020.110 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2019.1000 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2019.2140 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (UE.L.09.300.51)
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogumił Żugaj
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Karczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-10 14:18:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-10 14:21:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-09 12:46:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5494 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony