ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczegółnego zagrożenia powodzią nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko i nowego obiektu budowlanego tj. napowietrznej linii energetycznej 110 kV relacji Wielbark-Chorzele, na działkach nr 1148, 1152, 1153, 1/4, 1172/6, położonych w obrębie geodezyjnym Wielbark, powiat szczycieński.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-18 15:11:51 przez Marek Dudo

Załączniki