Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Szczegóły informacji

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Informacja ogłoszona dnia 2008-06-03 11:28:38 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szczytnie pełni Pani Katarzyna Kostiuk.

Kontakt: 12-100 szczytno, ul. Sienkiewicza 1 pok. A 1, tel. 89 624 7026

E-mail: 
 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Szczytnie z siedzibą w 12-100 Szczytno, ul. H. Sienkiewicza 1.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – .
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c  i e oraz art. 9 ust. 2 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą przedsiębiorcy, będącymi stronami w zgłoszonej przez konsumenta sprawie o ochronę praw i interesów konsumentów.
Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia spraw oraz na czas wymagany przepisami o archiwach.
Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZADANIA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Do zadań Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
 
 • Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów (przedsiębiorca, do którego zwrócił się Rzecznik Konsumentów... obowiązany jest udzielić Rzecznikowi wyjaśnień i informacji, będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii Rzecznika)
Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej  oraz organizacjami konsumenckimi
 
 • Wykonywanie innych zadań, określonych w ustawie, lub przepisach odrębnych, m. in. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Uprawnienia procesowe Rzecznika Konsumentów
 
 • W sprawach o ochronę interesów konsumenckich.


ZAPEWNIENIE BEZPŁATNEGO PORADNICTWA KONSUMENCKIEGO I INFORMACJI PRAWNEJ W ZAKRESIE OCHRONY INTERESÓW KONSUMENTÓW

... w praktyce polega na:
 
 • możliwości uzyskania pełnej informacji o obowiązujących przepisach prawnych, regulujących określoną działalność,
 • otrzymaniu materiałów edukacyjnych w formie broszur i ulotek,
 • ustaleniu właściwych organizacji do załatwiania określonej sprawy konsumenckiej,
 • rozwijaniu świadomości konsumenckiej w celu efektywnego realizowania należnych konsumentom praw
   
  • Do bezpieczeństwa
  • Do wyboru towarów i usług
  • Do rzetelnej informacji i edukacji
  • Do prywatności
  • Do konsultacji i reprezentacji
  • Do ochrony interesów ekonomicznych
  • Do pomocy prawnej
  • Do efektywnego systemu dochodzenia roszczeń
  • Do wysokiej jakości życia

WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁAŚCIWYMI MIEJSCOWO DELEGATURAMI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, ORGANAMI INSPEKCJI HANDLOWEJ ORAZ ORGANIZACJAMI KONSUMENCKIMI

... w zakresie:
 
 • Wymiany doświadczeń i wiedzy fachowej
 • Wymiany informacji o praktykach rynkowych naruszających prawa konsumenta
   
  • Koordynowania zamierzonych działań
  • Mediacji i polubownego sądownictwa konsumenckiego
  • Lokalnych inicjatyw dotyczących ochrony konsumentów
  • Wzajemnego przekazywania informacji o naruszeniu prawa
  • Organizowania wspólnych kontroli
  • Działań edukacyjnych na rzecz konsumentów
  • Zgłaszania potrzeb w zakresie ochrony konsumentów

UPRAWNIENIA PROCESOWE RZECZNIKA KONSUMENTÓW
 
 • Rzecznik może występować przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji
 • Rzecznik może wytaczać powództwa o uznanie wzorca umowy za niedozwolony
 • W sprawach o ochronę interesów konsumentów Rzecznik może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów
W wymienionych procedurach Rzecznik Konsumentów działa na prawach prokuratora. W konkretnych sprawach (po ich rozpoznaniu) Rzecznik decyduje o złożeniu wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego. Decyzja o podjęciu (lub zaniechaniu) czynności procesowej należy do Rzecznika.
 
EDUKACJA KONSUMENCKA

Powiatowy Rzecznik Konsumentów korzystając z uprzejmości  lokalnej prasy, przedstawia i komentuje zagrożenia dla konsumentów  występujące na rynku sprzedaży towarów i usług .
Powiatowy Rzecznik Konsumentów prowadzi szkolenia dla mieszkańców powiatu według zgłaszanych potrzeb oraz młodzieży w szkołach gimnazjalnych i średnich na terenie powiatu . Edukuje społeczeństwo poprzez rozprowadzanie broszur i ulotek informatycznych, a także prowadzi tablicę informacyjną dla tych, którzy szukają sposobu na załatwienie swoich spraw,  którzy pragną doskonalić swoją znajomość problematyki konsumenckiej oraz wszystkich tych, których interesuje polityka konsumencka w Polsce i Unii Europejskiej.
 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Adresy urzędów i instytucji

Adresy i instytucje:
 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Więcej informacji Dane kontaktowe:
tel.: 22 55 60 800
e-mail:
internet: http://www.uokik.gov.pl

Wojewódzki Inspektora Inspekcji Handlowej w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn
tel: (89) 527-27-65, 521-03-93 fax: (89) 527-42-51
e-mail:
www: Strona BIP Inspektoratu

Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Olsztynie
adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 10-457  Olsztyn
Tel. 89 533 35 22
Fax 89 534 24 56
e-mail:
Bezpłatne porady : Centrum Informacji Konsumenckiej 801 900 853 (koszt połączenia jak za połączenie lokalne)  lub 22 534 91 74

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
tel.: +48 22 487 55 70
e-mail:
www.ure.gov.pl
Punkt Informacyjny dla odbiorców paliw i energii
Informacje  telefoniczne można uzyskać pod numerem infolinii:
tel.: 22 244 26 36
fax. 22 378 12 93
e-mail:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
Infolinia ULC: + 48 22 520 72 00
http://www.ulc.gov.pl
e-mail:

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20 skr. poczt. 419 
00-549 Warszawa
CENTRALA UKNF  (48) 22 262-50-00
INFOLINIA UKNF    (48) 22 262-58-00
FAX    (48) 22 262-51-11
http://www.knf.gov.pl
e-mail:
 
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
www.brpo.gov.pl
INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676
centrala (+ 48 22) 55 17 700
fax (+ 48 22) 827 64 53
 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
 
Infolinia: 606-950-000

Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
telefon (0-22) 48 68 400
 
Rzecznik Finansowy
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
+48 22 333-73-26
+48 22 333-73-27
e-mail: 
 
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
ul. Gizów 6,
01-249 Warszawa
Sekretariat – (22) 634 0668 
Dział prawny i faks – (22) 634 0667

www.skp.pl/ 
 
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW KONSUMENTA
 

Informacja dotycząca wezwań do zapłaty LEX SUPERIOR
http://www.olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/7878,Wazne-informacja-dot-postepowania-w-sprawie-firmy-LEX-SUPERIOR-SP-Z-OO.html


Od dnia 31 grudnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która reguluje tzw. upadłość konsumencką.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi upadłości konsumenckiej uprzejmie informuję, że podczas posiedzenia Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2014 r. ustalono, że rzecznicy konsumentów nie będą udzielać konsumentom porad w zakresie upadłości konsumenckiej, pomocy w sporządzaniu wniosków o upadłość konsumencką, pism przygotowawczych itp. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził słuszność przyjętego stanowiska.

Informacje na temat upadłości konsumenckiej można znaleźć na stronie
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/upadlosc-konsumencka-i-uklad-konsumencki--praktyczny-poradnik-dluznika

Akapit nr 4 - brak tytułu

 
 
O uprawnieniach konsumenta w relacji z przedsiębiorcą można dowiedzieć się ze strony: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Rafalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Rafalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-10 12:47:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-06-03 11:28:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-30 09:40:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22331 raz(y)