ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2012-05-29
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie na rok szkolny 2012/2013, dla którego Powiat Szczycieński jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
37/XI/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2012-05-16
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia oferty Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Szczycieńskiego na zadanie publiczne pn. „Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej”
Nr aktu prawnego
36/X/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2012-05-16
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących na stanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie.
Nr aktu prawnego
35/X/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2012-05-16
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej na budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego przy ulicy Polskiej 18 w Szczytnie.
Nr aktu prawnego
34/X/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2012-05-16
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy Fundacji „VERITAS” Polska w Sąpłatach.
Nr aktu prawnego
33/X/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2012-05-16
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie.
Nr aktu prawnego
32/X/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2012-05-08
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nr aktu prawnego
31/IX/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2012-04-17
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu szczycieńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy.
Nr aktu prawnego
30/VIII/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2012-04-17
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 1/I/2012 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 10 stycznia 2012 r. w w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań.
Nr aktu prawnego
29/VIII/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2012-04-17
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 2. Krajoznawstwo i turystyka; 3. Edukacyjna opieka wychowawcza; 4. Uzupełnienie wkładu własnego organizacji wymaganego przy realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (krajowych i zagranicznych)
Nr aktu prawnego
28/VIII/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji