ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-04-16 14:08:48 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Konkurs na realizację zadań publicznych 2008

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz 873 z późn. zm.

ZARZĄD POWIATU W SZCZYTNIE

zaprasza do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

I.     1. Turystyki i promocji turystyki ze szczególnym uwzględnieniem:

a) reprezentowanie Powiatu Szczycieńskiego na minimum dwóch turystycznych imprezach targowych, o zasięgu krajowym lub międzynarodowym
b) prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu,
c) opracowanie i wydanie folderu o Powiecie Szczycieńskim,
d) opracowanie i wydanie mapy turystycznej powiatu,
e) opracowanie i wydanie kalendarza imprez kulturalnych Powiatu Szczycieńskiego na rok 2008.

Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadanie – 40 000 zł.

2. Kultury i sztuki pn.: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego.

Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadania – 38 000 zł.

3. Edukacyjna opieka wychowawcza – w szczególności: organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia.

Wysokość środków przeznaczonych na ww. zadania – 7 000 zł

II.  Wnioski mogą składać:

1. Organizacje pozarządowe;
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4. Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

III.  Zasady przyznawania dotacji:

1. Oferty należy złożyć na ściśle określonym formularzu  z precyzyjnie sporządzonym opisem planowanego działania polegającego na świadczeniu określonych usług;
2. Przedstawienie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego lub innego rejestru;
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności przedmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za miniony okres;
4. Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę;
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
6. Zadanie, o którego realizację ubiega się oferent, winno być przedmiotem jego działalności statutowej.

IV. Dotacją objęte będą zadania realizowane w 2008r.

V. Warunki realizacji zadania:

Dot. zadania określonego w pkt. I.1. - realizacja zadania musi mieć charakter promocyjny Powiatu Szczycieńskiego na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.
Dot. zadania określonego w pkt. I.2. - realizacja zadania musi odbywać się na terenie Powiatu Szczycieńskiego, winno być ono o zasięgu ponadgminnym.
Dot. zadania określonego w pkt. I.3. - realizacja zadania musi odbywać się na terenie Powiatu Szczycieńskiego, winno być ono o zasięgu ponadgminnym.

VI. Tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone oferty sprawdza pod względem formalnym Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji, lub Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Spraw Społecznych, natomiast opiniuje merytorycznie i przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu w Szczytnie Zespół Konsultacyjno-Opiniujący. Wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria i jej zatwierdzenia dokonuje Zarząd Powiatu.

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Znaczenie zadania dla realizowanych przez powiat kierunków i celów;
2. Przedstawiona kalkulacja kosztów, w tym wysokość środków własnych przeznaczonych na realizację zadania;
3. Dostępność i zasięg oddziaływania zadania oraz jego przewidywane efekty społeczne;
4. Ocena możliwości  realizacji zadania przez składającego ofertę, w tym posiadana baza oraz wykwalifikowana kadra do realizacji zadania;
5. Ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia na ten cel środków;
6. Możliwości finansowe budżetu powiatu.

VIII. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 7 marca 2008r.

Jednocześnie informujemy, iż w roku ubiegłym w niniejszym trybie były udzielone dotacje podmiotom określonym w punkcie II ogłoszenia w wysokości 80 700zł, szczegółowy wykaz przyznanych dotacji znajduje się na stronach internetowych Starosta Powiatowego w Szczytnie.

Formularz wniosku na wykonywanie zadania objętego dotacją z budżetu powiatu znajduje się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Wydziale Edukacji, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Szczytnie (pok. nr 113A lub 203A) oraz na stronach internetowych: www.powiat.szczytno.pl , http://szczytno-sp.bip-wm.pl/public/ .

Oferty w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego one dotyczą, należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, pok. nr 216, do dnia 25 lutego 2008r.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony