ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej przez Starostę Szczycieńskiego decyzji znak: Roś.6233.8.2021 z dnia: 08.12.2021 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-12-10 10:14:57 przez Marek Dudo

Akapit nr - brak tytułu

Starosta Szczycieński, działając na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 21, ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), w związku z art. 170 ust. 1c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.), podaje w dniu: 10.12.2021 r. do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji znak: Roś.6233.8.2021 z dnia: 08.12.2021 r., zmieniającej decyzję Starosty Szczycieńskiego znak: Roś.6233.15.2020 z dnia: 21.09.2020 r., udzielającą zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, na terenie punktu skupu złomu przy ul. Moniuszki 5 w Szczytnie, na działce o numerze ewidencyjnym 61/1, obręb 6 miasta Szczytno, wcześniej zmienionego decyzją znak: Roś.6233.18.2020 z dnia: 14.01.2021 r. Z wydaną decyzją oraz dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, można zapoznać z się w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju 202 A, w godzinach od 730 do 1530, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu, z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych związanych ze stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19.
 
Telefon kontaktowy: (89) 624-70-41.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony