ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Budżet 2009

Informacja ogłoszona dnia 2009-01-14 10:01:14 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Budżet na 2009 rok

Uchwała Nr XIX/119/2008
 Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie budżetu powiatu  na rok 2009

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 165A, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
    
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
Dochody budżetu powiatu w wysokości 101 278 526 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości:  57 188 730 zł  
             dochody majątkowe w wysokości: 44 089 796 zł       
§ 2
1.    Wydatki budżetu powiatu w wysokości 105 723 169 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości: 49 050 006 zł
             wydatki majątkowe w wysokości:  56 673 163 zł
2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3.    Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 45 260 315 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3, 3a i 3b.
4.    Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 34 503 579 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3
1.    Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 444 643 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)    wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie                                 -               0 zł,
2)    zaciąganych kredytów w kwocie                     -      4 444 643 zł,
3)    zaciąganych pożyczek w kwocie                     -         180 000 zł,
4)    wpływów z prywatyzacji majątku powiatu w kwocie         -                0 zł,
5)    nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie             -                       0 zł,
6)    wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie.                                   -                     0 zł.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)    ogólną w wysokości                                    -           250 000 zł,
2)    celową w wysokości                                   -            100 000 zł
z przeznaczeniem na:
a) Centrum Zarządzania Kryzysowego.           -            100 000 zł
§ 5
1.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6
1.    Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1)    gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 554 100 zł; wydatki – 560 000 zł,
      zgodnie z załącznikiem nr 9.
2.  Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków        dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 244 665 zł; wydatki – 243 180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 7
1.    Dotacje przedmiotowe dla nadleśnictw, instytucji działalności pozaszkolnych, instytucji działalności kulturalnych: zgodnie z załącznikiem nr 10.
2.    Dotacje podmiotowe dla:
1)    powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę                       - 100 000 zł,
2)    działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości             - 1 269 290 zł,
3) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, warsztaty terapii zajęciowej                                                                                                 - 50 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
3.    Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 554 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 8
1.    Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)    przychody     - 160 000  zł,
2)    wydatki     - 234 000 zł,
     zgodnie z załącznikiem nr 13.

2.    Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)    przychody     - 613 000 zł,
2)    wydatki     - 802 000  zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 9
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                                                                        - w kwocie 1 000 000 zł;
2)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                                                                         - w kwocie 4 444 643 zł;
3)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów    - w kwocie    590 000 zł.
§ 10
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)    zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
2)    zaciągania zobowiązań:
a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
3)    dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami; przeniesienia wydatków nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia,
4)    przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 11
1.    Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2009 w wysokości 300 000 zł.
2.    Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2009 w wysokości 100 000 zł.
§ 12
Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 13
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16 i nr 16a.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Rafalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Zajączkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-14 09:52:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-14 10:01:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Rafalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-11-15 13:47:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3026 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony