ˆ

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Bartłomiej Klimczuk – Naczelnik Wydziału, tel. 89 624 70 40
Wioletta Głąbowska – Inspektor, tel. 89 624 70 42
Ewa Marud - Inspektor, tel. 89 624 70 52
Katarzyna Oleśkiewicz – Inspektor, tel. 89 624 70 07
Joanna Pastuszek - Referent, tel. 89 624 70 07
 
 
e-mail:
 
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska realizuje zadania wynikające z niżej wymienionych ustaw, należące do kompetencji starosty jako zadania własne lub zadania z zakresu administracji rządowej (w nawiasach podane są nazwiska pracowników Wydziału, z którymi należy się kontaktować w danej sprawie), w tym na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

 • wydawanie pozwoleń: zintegrowanych (W. Głąbowska), na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (B. Klimczuk), na wytwarzanie odpadów (B. Klimczuk),
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia (B. Klimczuk – z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, W. Głąbowska – z uwagi wytwarzanie pól elektromagnetycznych),
 • wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu (B. Klimczuk).

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

 • wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów, na przetwarzanie odpadów, na zbieranie i przetwarzanie odpadów (B. Klimczuk),

3) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością spółek wodnych (E. Marud),

4) ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym:

 • wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego (W. Głąbowska),
 • rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego lub zawodowego połowu ryb (W. Głąbowska),
 • wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej (W. Głąbowska).

5) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach:

 • współpraca z nadleśnictwami działającymi na terenie powiatu w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (K. Oleśkiewicz/E. Łoniewska),
 • wydawanie decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru, w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (K. Oleśkiewicz/E. Łoniewska),
 • wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w przypadku szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (K. Oleśkiewicz/E. Łoniewska),
 • wydawanie decyzji zarządzających wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów (K. Oleśkiewicz/E. Łoniewska),
 • zlecanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych (K. Oleśkiewicz/E. Łoniewska),
 • zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu (K. Oleśkiewicz/E. Łoniewska),
 • wydawanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów (K. Oleśkiewicz/E. Łoniewska)
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w stosunku do właścicieli lasów, którzy nie wykonują obowiązków wynikających z uproszczonych planów urządzenia lasu lub nakazanych decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów (K. Oleśkiewicz/E. Łoniewska),
 • wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu (K. Oleśkiewicz/E. Łoniewska),
 • prowadzenie spraw dotyczących ocen udatności upraw leśnych najpóźniej w piątym roku od zalesienia gruntu oraz zgłaszanie zalesionych gruntów do przekwalifikowania z urzędu na grunt leśny, jeżeli zalesienia dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (K. Oleśkiewicz/E. Łoniewska).

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej:

 • prowadzenie spraw dotyczących gruntów rolnych zalesionych w latach 2002 i 2003 na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (K. Oleśkiewicz).

7) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gminy (E. Marud),
 • prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków, których przewożenie przez granicę podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej (E. Marud).

8) ustawy z dnia 28 marca o transporcie kolejowym:

 • wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.

9) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze:

 • Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
  - obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górnicza nie przekracza 2 ha,
  - wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
  - działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.
  (W. Głąbowska),
 • wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (W. Głąbowska),
 • przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi (W. Głąbowska),
 • zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej (W. Głąbowska),
 • przyjmowanie dokumentacji geologicznych wyszczególnionych w art. 92 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w tym z wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (W. Głąbowska),
 • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w odniesieniu do zadań, dla których starosta jest organem administracji geologicznej pierwszej instancji (W. Głąbowska).

10) ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie:

 • wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców (E. Marud),
 • wyrażanie zgody na, na okres do 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia (E. Marud),
 • wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego oraz ustalanie wysokości czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich polnych i rozliczanie go między nadleśnictwami i gminami (E. Marud),
 • wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę (E. Marud).

11) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Wydziału oraz udostępnianie tych informacji (W. Głąbowska, B. Klimczuk, E. Marud, K. Oleskiewicz).

12) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:

 • udostępnianie informacji publicznych będących w posiadaniu Wydziału (W. Głąbowska, B. Klimczuk, E. Marud, K. Oleśkiewicz/E. Łoniewska).

Wysokości niektórych opłat:

 • za wydanie pozwolenia zintegrowanego
  • opłata rejestracyjna wyliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1183), którą wnosi się na konto Ministerstwa Środowiska (numer konta na stronie: www.mos.gov.pl),
  • opłata skarbowa w kwocie 2.011 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 506 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie i w pozostałych przypadkach,
 • za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – opłata skarbowa w kwocie 2.011 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 506 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie i w pozostałych przypadkach,
 • za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów – opłata skarbowa w kwocie 2.011 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 506 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie i w pozostałych przypadkach,
 • za przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej znacząco oddziaływać na środowisko – opłata skarbowa w kwocie 120 zł,
 • za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów – opłata skarbowa w kwocie 616 zł,
 • za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego – opłata ustalona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn zm.) w kwocie 10 zł,
 • za zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego lub zawodowego połowu ryb – opłata skarbowa w kwocie 17 zł,
 • za wydanie zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej – opłata skarbowa w kwocie 82 zł,
 • za wydanie decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – opłata skarbowa w kwocie 10 zł,
 • za wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – opłata skarbowa w kwocie 10 zł,
 • za wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż – opłata skarbowa w kwocie 616 zł,
 • za wydanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji – opłata skarbowa w kwocie 10 zł,
 • za przyjęcie dokumentacji geologicznej – brak opłaty,
 • za wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców – 82 zł,
 • za wydanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny – brak opłaty.
Opłaty skarbowe wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Szczytnie
lub na konto Nr 95 8838 0005 2001 0103 8440 0009.

Opłatę za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego wnosi się w kasie Starostwa Powiatowego w Szczytnie lub na konto Nr 87 8838 0005 2001 0000 0589 0003.
 
Wskazane powyżej stawki opłaty skarbowej są zgodne z określonymi w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

Akapit nr 15 - brak tytułu

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Hanna Frąckiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartłomiej Klimczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-10 12:30:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-10 12:30:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 09:32:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21778 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »