ˆ

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcję Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg sprawuje - Jolanta Schwartz

Telefon:
 
Umawianie wizyt do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg: 89 624 70 55
 
Rejestracja Pojazdów    89 624 70 17
Prawa Jazdy:                89 624 70 16
Naczelnik Wydziału:      89 624 70 15
Transport:                     89 624 70 16

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg nadzoruje bezpośrednio Sekretarz.
 
 
Zasady korzystania z systemu kolejkowego
  • numerki wydawane są w godzinach 7:45 - 14:00;
  • codziennie wydawana jest ograniczona ilość numerków;
  • do każdej sprawy należy pobrać osobny numerek;
  • w przypadku przeoczenia kolejki należy pobrać nowy numerek
Interesanci z numerkami przyjmowani są w godzinach 8:00 - 14:30
 

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg należy:

1. dokonywanie na wniosek właściciela, rejestracji pojazdu oraz wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych,
2. wydawanie wtórników dowodów i tablic rejestracyjnych w zamian za dowody i tablice zniszczone lub utracone,
3. dokonywanie czasowej rejestracji pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i tymczasowe tablice rejestracyjne,
4. wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym odpowiednich zastrzeżeń, jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych przepisami,
5. wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego pojazdu przy jego rejestracji,
6. dokonywanie w dowodach rejestracyjnych pojazdów adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego oraz o jego skreśleniu w razie ustania zastawu,
7. zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych w razie ustania przyczyn ich zatrzymania,
8. dokonywanie w karcie pojazdu wpisów o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
9. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne, w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagrażają one bezpieczeństwu ruchu lub naruszają wymagania ochrony środowiska,
10. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
11. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem,
12. przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w uprawnieniach do kierowania pojazdami o zmianie miejsca zamieszkania, zniszczenia lub utraty uprawnień,
13. wyrejestrowywanie pojazdów,
14. określanie miejsc przeprowadzenia egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy kategorii T,
15. powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzania kwalifikacji na prawo jazdy kategorii T,
16. wydawanie decyzji o skierowaniu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
17. wydawanie decyzji o skierowaniu kierujących pojazdami, w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia, na badania lekarskie,
18. przyjmowanie prawa jazdy w depozyt,
19. przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy oraz wykonywanie wyroków sądowych w zakresie nałożonych kar zakazu prowadzenia pojazdów,
20. kierowanie na kontrolne sprawdzanie kwalifikacji osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem, cofniętych lub zatrzymanych na okres przekraczający 1 rok,
21. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy i zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
22. wydawanie decyzji o cofnięciu oraz przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,
23. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
24. wpisywanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
25. przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
26. występowanie z żądaniem usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, ograniczanie zakresu badań technicznych lub skreślenie z rejestru,
27. wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych,
28. wydawanie zgody na nadanie i wybijanie numerów na podwoziu (nadwoziu)
29. wydawanie kart pojazdu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy,
30. realizacja zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych
- opracowywanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
-przekazywanie zatwierdzonych projektów do realizacji
-nadzór nad zgodnością organizacji ruchu w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i efektywności wprowadzonych rozwiązań.
31.wpisywanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz nadzór nad ośrodkami.
32.wydawanie jednostkom upoważnień do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla kandydatów na instruktorów.
33.wpisywanie i skreślanie z ewidencji instruktorów oraz wydawanie im legitymacji.
34.przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje po ukończeniu kursów dla przedsiębiorców starających się o uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
35.wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w związku z organizacją imprez na drogach powiatowych i gminnych lub gdy impreza rozpoczyna się na w/w drogach.
36.uzgodnienia tras i czasu trwania imprez o charakterze religijnym w zakresie posiadanych kompetencji dotyczących właściwości miejscowej.
37. wydawanie zezwoleń na czas określony i nieokreślony na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach na terenie powiatu. Zezwolenia dotyczą pojazdów nienormatywnych, których szerokość nie przekracza 3,5m a dłudość 22m jeśli pozostałe parametry pojazdów są normatywne.
38.wydawanie licencji na krajowy zarobkowy przewóz drogowy osób lub rzeczy.
39. wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne osób na obszar wykraczający poza granice jednej gminy i nie wykraczjący poza granice powiatu.
40. wydawanie zaświadczeń dla przedsiębiorców na niezarobkowe krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy na potrzeby własne, wykonywane jako działalność pomocnicza w stosunku do głównej działalności gospodarczej.
UWAGA:
Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Wymagane są dowody tożsamości (dowód osobisty) strony i pełnomocnika.
 
Procedury załatwiania spraw
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Rafalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Schwartz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-10 11:49:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-10 11:49:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-28 12:21:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
103638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »