ˆ

Budżet

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu na 2008 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Zajączkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Zajączkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-09 11:08:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-09 11:13:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Rafalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-09 11:13:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4038 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiany budżetu powiatu 2008

Uchwała nr XII/79/2008 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 18 marca 2008r.

 

Uchwała Nr XIII/86/2008 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 25 kwietnia 2008r.

Uchwała Nr XIV/94/2008 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 1 lipca 2008r.

Uchwała Nr XV/98/2008 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 16 wrzesnia 2008r.

Uchwała nr XVI/101/2008 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 października 2008r.

Uchwała nr XVII/108/2008 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 listopada 2008r.

Uchwała Nr XIX/116/2008 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2008r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Rafalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Zajączkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-14 10:41:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-14 11:07:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Rafalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-24 09:52:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan budżetu na 2008 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XI/71/2007
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 28 grudnia 2007r.


w sprawie budżetu powiatu na rok 2008

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 165A, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 85 957 740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: 49 734 972 zł
dochody majątkowe w wysokości: 36 222 768 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 91 169 546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości: 44 531 525 zł
wydatki majątkowe w wysokości: 46 638 021 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 3 046 750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 40 823 277 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 211 806 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie - 0 zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie - 5 211 806 zł,
3) zaciąganych pożyczek w kwocie - 0 zł,
4) wpływów z prywatyzacji majątku powiatu w kwocie - 0 zł,
5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł,
6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 220 899 zł,
2) celową w wysokości - 100 000 zł
z przeznaczeniem na:
a) Centrum Zarządzania Kryzysowego. - 100 000 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 362 000 zł; wydatki – 359 300 zł,
2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 571 700 zł; wydatki – 571 700 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 248 460 zł; wydatki – 248 460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Dotacje przedmiotowe dla nadleśnictw, instytucji działalności pozaszkolnych, instytucji działalności kulturalnych:
1) z tytułu dopłaty do nadzoru nad lasami prywatnymi - 73 500 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę - 100 000 zł,
2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości - 1 332 168 zł,
3) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, warsztaty terapii zajęciowej - 50 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 91 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 150 000 zł,
2) wydatki - 160 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 500 000 zł,
2) wydatki - 512 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5 211 806 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 959 463 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami; przeniesienia wydatków nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008 w wysokości 300 000 zł.
2. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008 w wysokości 100 000 zł.

§ 12

Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16 i nr 16a.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Szczytnie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Rafalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Zajączkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-15 14:08:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-15 14:46:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Rafalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-07-14 11:08:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4376 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Założenia do projektu budżetu powiatu na rok 2008

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Zajączkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Zajączkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-11 11:23:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-11 11:24:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Rafalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-11 11:25:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3867 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »