ˆ

Jednostki organizacyjne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie

Informacja ogłoszona dnia 2008-04-17 08:25:13 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Aktualny adres do strony domowej PCPR w Szczytnie

Wszystkie aktualności, jak i aktualne wnioski znajdą panśtwo na stronie PCPR w Szczytnie, pod tym linkiem.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  pn. "Moją motywacją jest moja przyszłość" Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć dla uczestników projektu - grupy 21 osób niepełnosprawnych,  w ramach umowy zlecenia.

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko: doradca zawodowy
Zaproszenie do składania ofert na stanowisko: psycholog

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM NA LATA 2012-2015

W związku z opracowaniem projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Szczycieńskim na lata 2012-2015” , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie uprzejmie prosi o konsultacje społeczne.
Uwagi oraz propozycje zadań dla powiatu wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2005 r Nr 180, poz 1493 z późn. zm) prosimy przesyłać  na adres e-mail: , telefonicznie lub bezpośrednio do Ośrodka Interwencji Kryzysowej ul. Niepodległości 15  w Szczytnie  Tel. 89 624 35 83 lub 519 124 411 w godz. 7.30 - 14.30  do dnia 15 kwietnia 2012 roku.
W pierwszej konsultacji uczestniczyli przedstawiciele środowisk w tym instytucji działających na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz organizacji pozarządowych. Podczas spotkania zaprezentowano możliwości i zasoby powiatu szczycieńskiego w obszarze Programu.
Za zgłaszanie uwag i propozycji zadań, współtworzenia Programu i jego promocji w powiecie dziękujemy.
Liczymy na Państwa obecność oraz możliwość nawiązania długofalowej i owocnej współpracy.

Akapit nr 4 - brak tytułu

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Konopnickiej 70
12-100 Szczytno
tel. / fax (0-89) 624- 97- 10

adres e-mail:

NIP - 745-160-13-72
REGON – 510828490

DYREKTOR

Elżbieta Drozdowicz
(0-89) 624-97-10 wew. 25
(0-89) 623-18-47STANOWISKO DO SPRAW REHABILITACJI ZAWODOWEJ (POK. NR 1)

Krzysztof Pasiak- Starszy Inspektor
Tel. (0-89) 624- 97-10 wew. 21

Zadania:
- Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w  turnusach  rehabilitacyjnych,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
- zwrot kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia,
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
- wydawanie kart parkingowych.STANOWISKO DO SPRAW REHABILITACJI SPOŁECZNEJ (POK. NR 1)

Sławomir Bałdyga- Starszy Inspektor
Tel. (0-89) 624- 97-10 wew. 21

Zadania:
- Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.STANOWISKO DO SPRAW POMOCY INSTYTUCJONALNEJ DPS, ŚDS (POK. NR 2)
Marta Ziółek – Pracownik socjalny
Tel. (089) 624 - 97 - 10 wew. 22

Zadania:
- udzielanie informacji na temat sposobu ubiegania się o przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej;
- kierowanie osób do Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy,
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących kierowania, umieszczania w ŚDS oraz DPS oraz o odpłatności,
- kierowanie osób do Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- pomoc osobom mającym status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.STANOWISKO DO SPRAW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH (POK. NR 3)   

Joanna Kowalewska- Pracownik socjalny
Tel. (0-89) 624 - 97 - 10 wew. 23

Zadania:
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach umieszczania dzieci w palcówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz o odpłatności rodzicom biologicznym,
- umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze,
- udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych.


 
ZESPÓŁ POMOCY DZIECKU I RODZINIE (POK. NR 9)
RODZINY ZASTĘPCZE

Ewa Orzoł - Pracownik socjalny
Ewa Miłońska - Pracownik socjalny
Tel. (0-89) 624 - 97- 10 wew. 29
        (0-89) 623 - 18 - 46
Kom. 0 504 - 288 - 189

Zadania:
- Organizowanie pomocy małoletnim dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej,
- organizowanie opieki w rodzinach zstępczych,
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych oraz o odpłatności rodzicom biologicznym,  
- udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze,KSIĘGOWOŚĆ (POK. NR 11)
Jadwiga Ogrodowczyk – Główny Księgowy
Alicja Gołyś - Księgowa
(0-89) 624 - 97 - 10 wew. 27
(0-89) 623 - 18 - 44

Zadania:
Obsługa księgowo- kadrowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz Ośródka Interwencji Kryzysowej.


    
Przy PCPR działają:

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

12-100 Szczytno
ul. Wielbarska 4
Tel./fax. (0-89) 623-11-69
Kom.  519 - 123 - 931 (w godz. 800- 1500)

PRZEWODNICZĄCA

Monika Wójtowicz- Miłek

Zadania:
- ustalanie stopnia niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia dla celów: odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, uczestniczenia w terapii zajęciowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacji, uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, korzystania z karty parkingowej, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,   
- ustalanie niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia dla celów: uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń z pomocy społecznej,
- wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

GODZINY PRACY ZESPOŁU:
Poniedziałek  –  Piątek
           730 - 1530OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

12-100 Szczytno
ul. Niepodległości 15
Tel/fax. (0-89) 624 - 35 - 83
Kom. 519 - 124 - 411

Regina Pych - Pracownik socjalny

Zadania:
- Udzielanie doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych /np. ofiarom przemocy, sprawcom przemocy, ofiarom przestępstw, osobom zagrożonym narkomanią, osobom uzależnionym od narkotyków, od alkoholu także rodzinom w sytuacji współuzależnienia,
- hostel dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

GODZINY PRACY OŚRODKA:

Poniedziałek - Piątek
         800 -1315

Inf. dot. Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

    Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczytnie powołany został Zarządzeniem Nr 13/03 Starosty Szczycieńskiego z dniem 01. 04. 2003r. na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).
    Z dniem 2 stycznia 2005 roku na podstawie Porozumienia pomiędzy Powiatem Szczycieńskim a Powiatem Nidzickim Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Szczytnie objął obszarem swego działania mieszkańców Powiatu Nidzickiego.
Zespół wykonuje następujące zadania:
- wydaje, przyjmuje rejestruje wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
- kompletuje dokumentację każdego orzeczenia o niepełnosprawności,
- wyznacza posiedzenia składów orzekających,
- wydaje orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zgodne z decyzją komisji orzeczniczych,
- przyjmuje odwołania od wydanych orzeczeń i przekazuje do rozpatrzenia Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Informacja dot. Ośrodka Interwencji Kryzysowej

   Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej , który został utworzony na podstawie Uchwały Nr 33/IV/2003 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 26 lutego 2003 r. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku Domu Dziecka w Szczytnie ul. Niepodległości 15.
Do zadań Ośrodka należy:
1. Udzielanie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem matkom i dzieciom doznającym przemocy, których pobyt w domu jest w danej sytuacji niemożliwy i wymaga natychmiastowego, krótkoterminowego umieszczenia poza rodziną.
2. Poradnictwo, wsparcie, informacja i konsultacja prawna, psychologiczna, socjalna, udzielana ofiarom przemocy i innym osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.
3. Współpraca z instytucjami, placówkami, organizacjami pozarządowymi, zakładami pracy, kościołami służącymi pomocą rodzinie.

Podstawa prawna PCPR w Szczytnie

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie zostało utworzone Uchwałą Rady Powiatu w Szczytnie Nr IV/19/99 dnia 21.01.1999 r., jako samodzielna jednostka organizacyjna i budżetowa wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej. Centrum zostało powołane do realizacji zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej z zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi do realizacji zadań powiatu zapisanych w ustawie o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn.  zm.)
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.)
4. Innych ustaw i rozporządzeń.
5. Statutu i regulaminu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 

Zadania PCPR

I. Zadania PCPR wynikające z ustawy z dnia 12. 03. 2004 r. o pomocy społecznej.

Zadania powiatu realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

1.  Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, którym celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.

3. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym.

4. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie  i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.

5. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu.

6. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz rodziny zastępcze.

7. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze, rodziny zastępcze.

8. Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy.

9. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

10. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w tym środowiskowych domów samopomocy , dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

11. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

12. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

13. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

14. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

15. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

16. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

17. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.

18. Sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej.

19. Zapewnienie odpowiedniego przygotowania i szkolenia osobom i rodzinom celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

20. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. 

21. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

22. Udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.

II. Zadania Centrum wynikające z ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

1. Opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a. rehabilitacji społecznej,
b. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

2. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.

3. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępniania na potrzeby samorządu województwa.

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób.

5. Dofinansowanie:

a. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b. sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

6.Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

7. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie.

8. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

9. Zwrot kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia.

Inf. dot. poszukiwania kandydatów na Rodziców Zastępczych

Wnioski do pobrania

POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK O LEGITYMACJĘ
WNIOSEK O LEGITYMAJĘ DLA OSÓB DO 16 ROKU ŻYCIA
WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA - DZIECI
WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA  PO 16 ROKU ŻYCIA
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE- DOROŚLI
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE- DZIECI


REHABILITACJA SPOŁECZNA

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
WNIOSEK O DOF. ZE ŚRODKÓW PFRON DO ZAKUPIONYCH PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH - DZIECI

WNIOSEK O DOF. ZE ŚRODKÓW PRFON DO ZAKUPIONYCH PRZEDMIOTÓW  ORTPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH - DOROŚLI
WYMAGANE DOKUMENTY DOF. ORT.

SPRZĘT REHABILITACYJNY - OSOBY FIZYCZNE
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
WNIOSEK O DOFINASOWANIE ZE ŚRODKÓW PRFON SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO- OSOBY FIZYCZNE
WNIOSEK O DFINASOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO-  FIRMY
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE POTWIERDZAJĄCE KONIECZNOŚĆ ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

REHABILITACJA ZAWODOWA

TURNUSY REHABILITACYJNE
INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO
INFORMACJA O TURNUSIE REHABILITACYJNYM
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA UCZESTNIKA TURNUSU
WNIOSEK LEKARZA O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO
WNIOSEK NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI
WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ
KARTA PARKINGOWA

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Szczycieńskim na lata 2012-2014

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Rafalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Rafalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-17 08:25:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-17 08:25:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-17 12:15:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31941 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony