ˆ

Jednostki organizacyjne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-04-17 08:14:06 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu


ul. Dworcowa 29
12-130 Pasym
tel./fax (089) 621 20 13

NIP 745-158-71-00
REGON 000251280


N U M E R   K O N T A   B A N K O W E G O
Wszyscy ludzie dobrej woli, którzy chcieliby wesprzeć finansowo naszą placówkę mogą dokonywać wpłat na konto:

Dom dla Dzieci w Pasymiu
Bank Spółdzielczy Szczytno Oddział w Pasymiu
08 8838 1060 2009 0600 0257 0001dyrektorem Domu dla Dzieci w Pasymiu jest pani Ewa Argalska
Tel.    /0-89/ 621-20-13 w.22
          /0-89/ 621-64-95Z A D A N I A   D Y R E K T O R A
 1. kieruje bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, finansową i gospodarczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje opiekę nad wychowankami stwarzając im warunki harmonijnego, wszechstronnego rozwoju,
 3. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 4. współpracuje z instytucjami oraz placówkami związanymi z funkcjonowaniem placówki, w szczególności tymi, które mogą przyczynić się do powrotu dziecka do rodziny,
 5. sprawuje nadzór nad realizacją założeń programowych oraz realizacją planu pracy placówki,
 6. nadzoruje przebieg pracy z wychowankami,
 7. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 8. składa współpracownikom oraz PCPR w Szczytnie roczne sprawozdanie z działalności placówki,
 9. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 10. jest pracodawcą zatrudnionych w placówce pracowników,
 11. dyrektor w realizacji swoich zadań współpracuje:
  • z wychowawcami,
  • ze specjalistami zatrudnionymi w placówce,
  • z samorządem wychowanków,
  • z pracownikami administracji i obsługi.
 12. podczas nieobecności dyrektora, jego zadania realizuje osoba, której powierza swoje obowiązki.

I N F O R M A C J E   O   P L A C Ó W C E
Placówka jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Szczytnie.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
Dom Dziecka w Pasymiu założono 17 sierpnia 1947 roku. Siedzibą Domu stał się budynek wzniesiony w roku 1908 z przeznaczeniem na Sąd Pruski.
Placówka została wpisana do Rejestru Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pod numerem:

PS. IV. 9019 - V.1 / 02

Uchwałą Nr VI/49/2007 Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie przekształcenia placówki wielofunkcyjnej Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Pasymiu w placówkę socjalizacyjną pod nazwą Dom dla Dzieci w Pasymiu z dniem 26 czerwca 2007r. przekształcono placówkę wielofunkcyjną Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Pasymiu w Dom dla Dzieci w Pasymiu.
Dokładną organizację i zasady działania placówki określa regulaminy organizacyjny.
Placówka przeznaczona jest dla 54 wychowanków.
Dom jest placówką całodobową.

Z A D A N I A   P L A C Ó W K I
Do zadań Domu należy w szczególności:
 1. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb w szczególności: emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
 2. realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
 3. umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 4. podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny;
 5. zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 6. obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi;
 7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
« powrót do poprzedniej strony