ˆ

Jednostki organizacyjne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-04-17 08:14:06 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie

ul. Dworcowa 29
12-130 Pasym
tel./fax (089) 621 20 13

NIP 745-158-71-00
REGON 000251280

Dyrektorem Domu dla Dzieci w Pasymiu jest Pani Ewa Argalska.
Tel. /0-89/ 621-20-13 w.22
        /0-89/ 621-64-95

Numer konta bankowego
Wszyscy ludzie dobrej woli, którzy chcieliby wesprzeć finansowo naszą placówkę mogą dokonywać wpłat na konto:

Dom dla Dzieci w Pasymiu
Bank Spółdzielczy Szczytno Oddział w Pasymiu
Nr 88381060-257-37011-103-1

ZADANIA DYREKTORA

a) kieruje bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, finansową i gospodarczą ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz,
b) sprawuje opiekę nad wychowankami stwarzając im warunki harmonijnego, wszechstronnego rozwoju,
c) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
d) współpracuje z instytucjami oraz placówkami związanymi z funkcjonowaniem Ośrodka, w szczególności tymi, które mogą przyczynić się do powrotu dziecka do rodziny,
e) sprawuje nadzór nad realizacją założeń programowych oraz realizacją planu pracy Ośrodka,
f) nadzoruje przebieg pracy z wychowankami,
g) sprawuje nadzór pedagogiczny,
h) składa współpracownikom oraz PCPR w Szczytnie roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka,
i) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
j) jest pracodawcą zatrudnionych w Ośrodku pracowników,
k) dyrektor w realizacji swoich zadań współpracuje:
- z wychowawcami,
- ze specjalistami zatrudnionymi w Ośrodku,
- z samorządem wychowanków,
- z pracownikami administracji i obsługi.
  Spotkania z pracownikami są protokołowane.
l) podczas nieobecności dyrektora, jego zadania realizuje osoba, której powierza swoje obowiązki.

Informacje o placówce

Placówka jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Szczytnie.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
Dom Dziecka w Pasymiu założono 17 sierpnia 1947 roku. Siedzibą Domu stał się budynek wzniesiony w roku 1908 z przeznaczeniem na Sąd Pruski.
Placówka została wpisana do Rejestru Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pod numerem:

PS. IV. 9019 - V.1  / 02
Uchwałą Nr 51/VI/2003 Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie przekształcenia placówki socjalizacyjnej Dom Dziecka w placówkę wielofunkcyjną o nazwie Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Pasymiu z dniem 1 września 2003r. przekształcono placówkę socjalizacyjną Dom Dziecka w Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Pasymiu.
W skład Ośrodka wchodzi: Dom Dla Dzieci i Świetlica.
Dokładną organizację i zasady działania Placówek określają regulaminy.
Placówka przeznaczona jest dla 46 wychowanków w wieku od 3 do 18 lat.
Dom jest placówką całodobową.

Z A D A N I A    O Ś R O D K A

Świadczenie pomocy dziecku i rodzinie prowadzonej w formie opieki całodobowej oraz dziennej przy współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

Z A D A N I A    D O M U


Zadaniem Domu jest:
1.Czasowe zastąpienie dziecku rodziny poprzez stworzenie atmosfery i warunków zbliżonych do domowych, a także zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, emocjonalnych i uczuciowych.
2.Organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych oraz prowadzenie zajęć rekompensujących brak wychowania w środowisku rodzinnym.
3.Przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia.
4.Podjęcie wszelkich starań w celu umożliwienia powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.

Z A D A N I A    Ś W I E T L I C Y

Zadaniem Świetlicy jest:
1.Zapewnianie pomocy dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze.
2.Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji.
3.Współpraca ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

« powrót do poprzedniej strony