ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGODrukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

Szczegóły informacji

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Zaproszenie do złożenia oferty

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Powiat Szczycieński

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-05-27 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2019-04-29 przez Agnieszka Gałązka

Treść:

Szczytno, dnia 29 kwiecień 2019 r.
FIN.3060.1.2019
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO
 
1. Organizator
Powiat Szczycieński, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Tel. 89 624 70 00, fax 89 624 70 05
 
2. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 20 maja 2019 r. do godz. 13:00 osobiście lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno (pokój nr 214).
Wszystkie oferty powinny znajdować się w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej „OFERTA na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych”.
Dopuszcza się również złożenie oferty w formie elektronicznej na adres skarbnik@powiat.szczytno.pl (podpisany skan dokumentu) bądź faxem na nr:  89 624-70-05 (podpisany dokument).
Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Szczytnie.
Osoby do kontaktu :
Agnieszka Gałązka - tel. 89 624 70 09, e-mail: skarbnik@powiat.szczytno.pl
Bogumiła Dominiak - tel. 89 624 70 11, e-mail: bdominiak@powiat.szczytno.pl

3. Warunki składania ofert
Niniejsze postępowanie na wybór Agenta Emisji obligacji jest postępowaniem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) do zamówień, których przedmiotem są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nie stosuje się przepisów ustawy pzp.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banków lub domów maklerskich, którzy złożą oferty najwyżej ocenione.
Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

4. Informacje o emisji obligacji
W związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych w kwocie 15.000.000 zł z emisji obligacji komunalnych do wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Powiat Szczycieński ma zamiar, na podstawie złożonych przez Państwa ofert, dokonać sondażu kosztów emisji obligacji oraz wybrać Agenta Emisji, z którym będzie współpracowała przy organizacji emisji.
Zgodnie z Uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych, Zarząd Powiatu w Szczytnie, działając w imieniu Powiatu Szczycieńskiego, zaprasza do składania ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Szczycieńskiego na kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.
Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty rat kredytów.
Obligacje zostaną wyemitowane do 27 czerwca 2019 roku w 11 seriach:
a) seria A19: obligacje 5-letnie o wartości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
b) seria B19: obligacje 6-letnie o wartości 300.000 zł (słownie: : trzysta tysięcy złotych),
c) seria C19: obligacje 7-letnie o wartości 300.000 zł (słownie: : trzysta tysięcy złotych),
d) seria D19: obligacje 8-letnie o wartości 300.000 zł (słownie: : trzysta tysięcy złotych),
e) seria E19: obligacje 9-letnie o wartości 300.000 zł (słownie: : trzysta tysięcy złotych),
f) seria F19: obligacje 10-letnie o wartości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
g) seria G19: obligacje 11-letnie o wartości 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),
h) seria H19: obligacje 12-letnie o wartości 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych)
h) seria I19: obligacje 13-letnie o wartości 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych)
h) seria J19: obligacje 14-letnie o wartości 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych)
h) seria K19: obligacje 15-letnie o wartości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych)

Wykup obligacji nastąpi w terminie:
a) obligacje serii A19 w 2024 roku,
b) obligacje serii B19 w 2025 roku,
c) obligacje serii C19 w 2026 roku,
d) obligacje serii D19 w 2027 roku,
e) obligacje serii E19 w 2028 roku,
f) obligacje serii F19 w 2029 roku,
g) obligacje serii G19 w 2030 roku,
h) obligacje serii H19 w 2031 roku,
i) obligacje serii I19 w 2032 roku,
j) obligacje serii J19 w 2033 roku,
k) obligacje serii K19 w 2034 roku.

Organizator zastrzega, że Oferent nie będzie pobierał dodatkowych kosztów (prowizji/opłat) od niewykorzystania pełnej kwoty emisji obligacji, rezygnacji z którejkolwiek serii oraz wcześniejszego wykupu poszczególnych serii obligacji.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6-miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów.
Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6-miesięcznych), liczonych od daty emisji w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365/366 dni. Stopę oprocentowania zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta powinna zawierać proponowaną przez Agenta Emisji wysokość marży ponad zmienną stawkę WIBOR 6M stałą dla danej serii w okresie do wykupu.
Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 29 kwietnia 2019 r. w wysokości 1,79 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo organizator przy wyborze danego Banku do ostatecznych negocjacji może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.
Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.
Do oferty należy załączyć stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS, pełnomocnictwa), załącznik nr 2 - oświadczenie potwierdzające uprawnienia i realizację przez Oferenta w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej 3 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji) oraz projekt umowy emisyjnej, do którego zastrzegamy prawo do dokonywania zmian i poprawek.
Organizator zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.
Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania Oferentów.
Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od organizatora będą miały wyłącznie charakter dokumentów źródłowych i o ile nie są umieszczone na stronie BIP Organizatora, przekazywane będą w wersji elektronicznej na wniosek zainteresowanych podmiotów.
Organizator informuje, że złożone przez Oferentów oferty oraz zaplanowane w nich warunki mają charakter wiążący do momentu zawarcia umowy z wybranym oferentem lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i nie mogą ulec zwiększeniu.
Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie o wyborze oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną zawiadomieni pozostali Oferenci.
Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej. Oferent, który zostanie zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 7 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W wypadku jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną korzystniejszą ofertę.


W załączeniu:
1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie
3. Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. i 29 kwietnia 2019 r.
4. Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szczycieński w wysokości 15.000.000 zł.
5. Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
6. Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2019 – 2032.
7. Sprawozdania budżetowe i finansowe, opinie RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego: www.bip.powiatszczycienski.pl w zakładce Budżet i finanse.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Gałązka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-29 12:02:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Dudo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-29 12:12:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-30 12:02:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony