ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Data udostępnienia: 2020-02-13

Ogłoszono dnia: 2020-02-13 przez

Termin składania dokumentów: 2020-02-24 15:30:00

Nr ogłoszenia: 3/2020

Zlecający: Starosta Szczycieński

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe
b. Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 2 letni staż pracy na podobnych stanowiskach w administracji samorządowej,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami,
 • umiejętność pracy w systemie Pojazd i Kierowca.
 • ukończenie dodatkowych szkoleń lub kursów,
 • sumienność,
 • bezstronność,
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
 • planowanie i organizowanie pracy,
 • nienaganna postawa etyczna,
 • komunikatywność i pozytywne podejście do interesanta,
 • umiejętność pracy w zespole,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie rejestracji pojazdów i zagadnień z tym związanych między innymi:
  • dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawania dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych,
  • dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów, wydawania pozwoleń czasowych i tymczasowy tablic rejestracyjnych,
  • wydawanie karty pojazdu,
  • wydawanie decyzji o nadaniu i nabiciu numerów nadwozia, podwozia i silnika,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami i zagadnień z tym związanych między innymi:
  • wydawanie dokumentów stwierdzających kierowanie pojazdem,
  • wydawanie decyzji o skierowaniu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrole sprawdzenia kwalifikacji, badania lekarskie i psychologiczne,
  • wydawanie decyzji o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 • stałe pogłębianie wiedzy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania czynności administracyjnych ,
 • bieżąca obsługa interesantów w zakresie w/w zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w budynku i poza nim. Budynek II piętrowy, brak windy.
Poruszanie się drogami komunikacyjnymi wewnątrz budynku: korytarze, klatki schodowe, schody. Poruszanie się między poszczególnymi lokalizacjami Starostwa Powiatowego. Wyjazdy służbowe, delegacje, szkolenia. Bezpieczne warunki pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, wynosił co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
  i o toczących się postępowaniach karnych ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szczytnie
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (ukończone kursy i szkolenia)
 • mile widziane referencje,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-02-24 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg lit. B ” należy składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, II piętro pokój 214, w terminie do dnia 24 lutego 2020 r. do godz. 15³º, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Szczytnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu zostaną o tym powiadomieni indywidualnie.
c. Miejsce:
Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, II piętro pokój 214.

VII. Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Szczytnie reprezentowane przez Starostę Szczycieńskiego z siedzibą w 12-100 Szczytno, ul. H. Sienkiewicza 1.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@powiat.szczytno.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia naboru także przez okres 2 miesięcy po zakończeniu naboru. Po tym okresie czasu dane zostaną zniszczone.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa Ustawa Kodeks Pracy. Niepodanie danych w konsekwencji wykluczy Pana/Panią z możliwości ubiegania się o zatrudnienie.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Tańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-13 13:31:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Dudo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-13 13:32:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-04 12:47:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
691 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony