ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Data udostępnienia: 2020-02-13

Ogłoszono dnia: 2020-02-13 przez

Termin składania dokumentów: 2020-02-24 15:30:00

Nr ogłoszenia: 2/2020

Zlecający: Starosta Szczycieński

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe
b. Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej roczny staż pracy na podobnych stanowiskach w administracji
  samorządowej
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie
  powiatowym, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących
  pojazdami, ustawa o transporcie drogowym, ustawy prawo przedsiębiorców,
 • umiejętność pracy w systemie Pojazd i Kierowca.
 • ukończenie dodatkowych szkoleń lub kursów,
 • sumienność,
 • bezstronność,
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
 • planowanie i organizowanie pracy,
 • nienaganna postawa etyczna,
 • komunikatywność i pozytywne podejście do interesanta,
 • umiejętność pracy w zespole,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz działalności i funkcjonowania stacji kontroli pojazdów,
 • wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej dla przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz działalności i funkcjonowania ośrodków szkolenia kierowców,
 • dokonywanie wpisów osób do ewidencji instruktorów oraz wydawania legitymacji instruktorów,
 • dokonywanie wpisów osób do ewidencji wykładowców oraz wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji wykładowców,
 • udzielanie lub odmowa udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • udzielanie lub odmowa udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na regularne i regularne specjalne przewozy osób,
 • udzielanie lub odmowa udzielenia, cofania, zmiany lub stwierdzenia wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą i licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy i pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 • prowadzenie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
 • wydawanie oraz odmowa wydania zaświadczeń potwierdzających prowadzenie przewozu drogowego jako działalności pomocniczej,
 • prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne,
 • prowadzenie postępowań w sprawie przejęcia na rzecz powiatu pojazdu usuniętego z drogi i nie odebranego przez jego właściciela,
 • stałe pogłębianie wiedzy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania
  czynności administracyjnych ,
 • bieżąca obsługa interesantów w zakresie w/w zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w budynku i poza nim. Budynek II piętrowy, brak windy.
Poruszanie się drogami komunikacyjnymi wewnątrz budynku: korytarze, klatki schodowe, schody. Poruszanie się między poszczególnymi lokalizacjami Starostwa Powiatowego. Wyjazdy służbowe, delegacje, szkolenia. Bezpieczne warunki pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, wynosił co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 6. oświadczenie o stanie zdrowia,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i o toczących się postępowaniach karnych (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Szczytnie
 11. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (ukończone kursy i szkolenia)
 12. mile widziane referencje,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-02-24 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg lit. A” należy składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, II piętro pokój 214, w terminie do dnia 24 lutego 2020 r. do godz. 15³º, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Szczytnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu zostaną o tym powiadomieni indywidualnie.
 
c. Miejsce:
Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, II piętro pokój 214.

VII. Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Szczytnie reprezentowane przez Starostę Szczycieńskiego z siedzibą w 12-100 Szczytno,
  ul. H. Sienkiewicza 1.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@powiat.szczytno.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia naboru także przez okres 2 miesięcy po zakończeniu naboru. Po tym okresie czasu dane zostaną zniszczone.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa Ustawa Kodeks Pracy. Niepodanie danych w konsekwencji wykluczy Pana/Panią z możliwości ubiegania się o zatrudnienie.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Tańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-13 13:25:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Dudo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-13 13:26:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-04 12:46:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
831 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony