ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Miejsce pracy: Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Data udostępnienia: 2019-02-18

Ogłoszono dnia: 2019-02-18 przez Zarząd Powiatu w Szczytnie

Termin składania dokumentów: 2019-02-27 15:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2019

Zlecający: Zarząd Powiatu w Szczytnie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe;
 2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
 3. udokumentowany co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów o działalności leczniczej oraz przepisów wykonawczych;
 2. znajomość prawa z zakresu finansów publicznych i świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 3. znajomość prawa zamówień publicznych i Kodeksu Pracy;
 4. umiejętność zarządzania personelem, odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista;
 5. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących.

V. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska kierowniczego;
 3. opis przebiegu pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 5. kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy;
 6. informację z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 7. oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych (załącznik do niniejszego ogłoszenia);
 9. opinię pracodawcy o pracowniku z pracy w dotychczasowej jednostce;
 10. pisemną koncepcję rozwoju i funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie;
 11. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 12. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych, w związku z uczestnictwem w konkursie.
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 i 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-27 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne (z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym i adresem zwrotnym kandydata) należy składać w ciągu 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia (licząc dzień ukazania się ogłoszenia jako pierwszy) w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego ul. Sienkiewicza 1, 12 - 100 Szczytno, II p., pok. 214, w godz. 7.30 – 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  ”Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie” lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).
Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy konkursu:
I etap: weryfikacja dokumentów pod kątem spełnienia kryteriów określonych w ogłoszeniu,
II etap: ocena merytoryczna kandydatów na podstawie rozmów kwalifikacyjnych dotyczących zagadnień zawartych w koncepcji funkcjonowania szpitala.
 
Udostępnianie materiałów informacyjnych:
Kandydaci mają możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym
i ekonomicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie,
przy ul. M. C. Skłodowskiej 12, w głównym budynku szpitala II piętro gabinet Nr 5, w godz. 13 00 - 14 00.
Osobą upoważnioną przez Zarząd Powiatu w Szczytnie do kontaktu w tej kwestii jest Pani Teresa Trzaska
Główny Księgowy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.
 
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi do 30 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szczytnie.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu w Szczytnie
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Nasiadko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-18 13:06:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-18 13:28:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Rafalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08 15:10:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony